České sdružení obětí dopravních nehod


Výroční zpráva o činnosti ČSODN za rok 2023

      Úvod

          České sdružení obětí dopravních nehod (dále jen „ČSODN“) bylo založeno v květnu roku 2004 z iniciativy deseti zakladatelů, z nichž většina přišla při dopravní nehodě 
o člena rodiny. ČSODN je registrováno jako občanské sdružení (resp. zapsaný spolek) u Ministerstva vnitra České republiky (dále jen „ČR“). 
Jednou z hlavních náplní činnosti sdružení, jak vyplývá ze stanov, je snaha                        o komplexní podporu obětem dopravních nehod a jejich rodinným příslušníkům, včetně vytváření podmínek pro zlepšování jejich postavení ve společnosti. Důležitým prvkem je také úsilí ČSODN zapojit se do aktivit v oblasti prevence a snižování počtu dopravních nehod (dále jen DN) s těžkými zdravotními následky nebo s následkem smrti. 
Členové a spolupracovníci ČSODN s nadějí sledují klesající trend v počtu zemřelých a těžce zraněných na našich silnicích za poslední čtyři roky na historické minimum (v roce 2020 se podle informací z policejních statistik a médií jednalo o 545 osob, v roce 2021 byl zaznamenán pokles na 470 osob, v roce 2022 to bylo 454 lidí a v roce 2023 se jednalo o 455 osob), tedy prozatím nejnižší čísla počtu zesnulých na silnicích v ČR. Zvláště ze zkušeností zakladatelů a klientů spolku však víme, že za každým číslem stojí člověk a jeho osobní příběh, rodina a pozůstalí, kterým se dopravní nehodou od základů změnil život. Nemluvě o náročném životě zraněných a jejich rodin po nehodě. Proto ideově souzníme s cíli a strategií VIZE nula, která směřuje k nulové toleranci zemřelých a těžce zraněných na našich silnicích. 
Také díky přípravě a realizaci řady preventivních a osvětových projektů zaměřených na bezpečnost silničního provozu v roce 2023 i v předchozích letech pevně doufáme, že bude příznivý trend spíše pokračovat. 
Zároveň bychom velmi rádi poděkovali všem, kteří se podíleli v uplynulém roce na    spolupráci s klienty a na vytváření podmínek pro zkvalitňování činnosti ČSODN. Dále také děkujeme těm, kteří svou aktivitou především v bezpečnostně-preventivních projektech přispěli našim cílům podílet se na snížení počtu mrtvých a těžce zraněných na našich silnicích. 
Výroční zpráva je pro přehlednost zpracována do jednotlivých kapitol, aby co nejvýstižněji prezentovala úsilí členů ČSODN a spolupracovníků při naplňování společných představ o komplexní podpoře poškozeným a pozůstalým po obětech dopravních nehod.

I. Oblast práce s klienty 

    • Během roku 2023 se na nás nově obrátilo 10 spoluobčanů, kterým bylo poskytnuto požadované poradenství. Jednalo se zejména o psychologické poradenství. Klienti využívali námi nabízených služeb a také dalších služeb našich spolupracovníků a odborných garantů (zejména advokátů specializujících se na problematiku náhrady škody, ale i psychologů). S řadou z nich udržujeme dlouhodobý kontakt. 
Režim práce s informacemi o klientech a jejich uložení respektuje pravidla evropského souboru právních opatření GDPR.

    • V roce 2023 pokračovala spolupráce s naším odborným garantem za oblast právní, tj. s Mgr. Pavlem Mařanem. Na konci roku 2023 jsme také zahájili spolupráci s Advokátní kanceláří Drobiš & Novotný, advokáti, s.r.o., kteří spolupracují s našimi partnery z Centra dopravního výzkumu, v.v.i. Domluvili jsme se na možnostech síťování spolupracovníků pro naše klienty i na případném zastupování pro naše klientky z Prahy i okolí v trestně právních záležitostech i za oblast náhrady škody. 

    • Jako přínosnou hodnotíme také spolupráci s dopravním psychologem PhDr. Martinem Kořánem, CSc. (konzultační výpomoc a metodické vedení, spolupráce na publikační činnosti, projektech, publicistických pořadech pro veřejnost, vztahujících se k tematice dopravní nehodovosti i psychologické podpory pro konkrétní klienty ČSODN). 

    • Na jaře dne 13. 5. a na podzim dne 15. 10. 2023 se uskutečnily komentované prohlídky pro naše klienty po krásách Prahy. Jarní procházka směřovala na Dívčí hrady a podzimní začínala na Barrandově a končila v Řeporyjích. Vyšlo krásné počasí a výklad byl opět poučný a podaný poutavou formou. 

    • V týdnu od 14.11 do 19. 11. 2023 se konaly při příležitosti Světového dne vzpomínek na oběti silničního provozu (u nás známého jako Světového dne obětí dopravních nehod) vzpomínkové akce pietního a preventivního charakteru. Program byl připraven tradičně ve spolupráci s Psychosociálním intervenčním týmem ČR (dále jen PIT) a dalšími partnery. 

Vzpomínkový týden začal tentokrát v úterý 14.11. od 15:00 hudebním večerem za doprovodu folkové kapely Futrál a Milana Benedikta Karpíška.
Ve středu 15.11. od 10:00 se konala tisková konference s názvem: „Agresivita na silnicích“ organizovaná Platformou VIZE  0 ve spolupráci s partnery (včetně ČSODN) v prostorách pojišťovny Kooperativa. Spolupráce se i tentokrát konala také na mezinárodní úrovni. Na konferenci dálkově vystoupila také zástupkyně Světové zdravotnické organizace. Dále profesionálně natočené video k příležitosti Světového dne vzpomínek na oběti silničního provozu zpracované Evropskou federací obětí silničního provozu ideově uzavíralo zmiňovanou konferenci. 
Následně třetí listopadovou neděli, dne 19.11. od 11:00, se konala již tradiční pietní akce ČSODN u Památníku obětí dopravních nehod na pražském Chodově. Akce byly propojeny tuzemskou i mezinárodní vzpomínkou na oběti dopravních nehod a prezentovány byly v médiích. Akce se kromě zástupců a klientů ČSODN zúčastnili dále psycholožka z Policejního prezidia ČR, zástupce Psychosociálního intervenčního týmu ČR, Probační a mediační služby ČR, zástupce Platformy VIZE 0 a další spolupracovníci.
V rámci vzpomínkového řetězce na oběti nehod probíhaly další, již tradiční vzpomínkové akce, konkrétně ekumenická bohoslužba v Kapli Smíření na odpočívadle D5 u Šlovic v blízkosti Plzně a v kostele sv. Prokopa v Letovicích na Moravě, a to 19.11. od 15:00.

    • Díky ochotě klientky ČSODN paní Šemberové, která vede keramickou dílnu v Domě dětí a mládeže Praha 2 a vzhledem k zájmu dalších klientů, se v listopadu a v prosinci 2023 uskutečnilo také opakované tvůrčí setkání s našimi členy a klienty. Zúčastnili se dospělí i děti a vznikly krásné výrobky. Setkání současně plní i relaxační účinek.

    • Finančně jsme za loňský rok podpořili několik pozůstalých rodin v celkové částce 150.000 Kč.
V roce 2023 se tentokrát nekonala akce Ferrari Owner’s Club for Children pro pozůstalé sirotky.

II. Oblast spolupráce s mezinárodními, státními, neziskovými a firemními organizacemi 

Od vzniku ČSODN intenzivně rozvíjíme spolupráci s různými organizacemi na státní, neziskové i firemní úrovni pro účely vzájemné informovanosti a především v oblasti rozšíření možností a forem pomoci občanům zasaženým dopravní nehodou a také v prevenci dopravní nehodovosti. 


Mezinárodní organizace 

Na základě připojení ČSODN k Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu jsme od roku 2009 v kontaktu s představiteli této evropské bezpečnostní platformy. Národním koordinátorem Evropské charty bezpečnosti silničního provozu je Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., se kterým jsme též v úzkém spojení.

Dále jsme od roku 2019 právoplatnými členy Evropské federace obětí silničního provozu (FEVR), která sdružuje podobně zaměřené organizace jako ČSODN a je od prosince roku 2022 díky velkému úsilí prezidenta Filippa Randiho a dalších členů FEVR oficiálně konstituovanou a registrovanou nadnárodní organizací, schválenou belgickým královským dekretem krále Philippa i s novými stanovami se sídlem v Bruselu. Aktivně jsme se podíleli na spolupráci se zástupci FEVR na řešení interních záležitostí související s touto transformací organizace. 

Ve spolupráci s evropskými organizacemi podílejících se na prevenci dopravních nehod a řešení jejích následků máme zájem i nadále pokračovat. 


Státní a vědecko-výzkumné organizace

    • Od dubna roku 2021 se ČSODN účastnilo v roli aplikačního garanta projektu „Komplexní systém psychologické ponehodové péče v ČR“ (dále jen „KOMPLEX“) za účasti Mgr. Michaely Blatné – odborné garantky za psychologickou oblast a Mgr. Jany Neusarové, Ph.D. - koordinátorky preventivních projektů. Řešitelem projektu bylo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (dále jen „CDV“). Projekt KOMPLEX byl v rámci České republiky unikátním projektem, který kladl důraz na propojení jednotlivých složek ponehodové péče. Využíval poznatků ze zahraničí a propojoval je s nově získanými poznatky o aktuálním stavu psychologické ponehodové péče v ČR. Projekt se zaměřoval na postupy krátkodobé krizové intervence i dlouhodobé psychologické péče (resp. psychoterapie), které na celonárodní úrovni poprvé propojila ve spolupracující celek, což bylo i hlavním cílem projektu. Byl vytvořen národní web podpory obětem ponehodovapece.cz, které bude i v budoucnu aktualizovat CDV a hotová je také kniha k projektu „Komplexní systém ponehodové péče v ČR“. Závěrečná konference k projektu se konala v prostorách Ministerstva dopravy dne 7. listopadu 2023. Kromě plánovaných výstupů konference také přinesla díky osobní účasti také lepší propojení spolupráce mezi účastníky konference.

    • Spolupráce probíhala a nadále probíhá na bázi vzájemné informovanosti či ve spolupráci na přípravách Světového dne vzpomínek na oběti silničního provozu nebo tvorbě podkladů k projektu KOMPLEX také s Hasičským záchranným sborem ČR, Policií ČR, oddělením BESIP Ministerstva dopravy a dalšími institucemi. Prohloubena byla také již navázaná spolupráce s Probační a mediační službou ČR na bázi vzájemné informovanosti, vzájemné účasti na společných osvětových akcích apod.

      Nestátní neziskové organizace 

    • Dále jsme propojeni s nestátními organizacemi jako je např.: Dlouhá cesta, z.s., Plzeňská zastávka z.s., Nadační fond Kolečko a další.

    • V březnu roku 2023 se členové ČSODN zúčastnili setkání dárců, partnerů a přátel NADACE T-SOFT ETERNITY u příležitosti jejích 13. narozenin. Na tomto setkání byla oceněna kniha vzpomínek našich pozůstalých členů a klientů s názvem „Dopravní nehody a jejich oběti“. Kniha vznikla díky významné podpoře Ing. Michala Vaněčka, předsedy správní rady NADACE T-SOFT ETERNITY a byla vydána vydavatelstvím Maxdorf. Tímto děkujeme za toto významné ocenění v podobě skleněné knihy, kterého si velmi vážíme.


      Firemní subjekty

      Díky nezištné pomoci firmy PERFECT OUTDOOR pana Hudečka jsou postupně od roku 2011 rozšiřovány a zkvalitňovány naše webové stránky, včetně doplnění obrazové galerie. Největší návštěvnost našich webových stránek sledujeme každoročně v měsíci listopadu před Světovým dnem obětí dopravních nehod. Webové stránky jsme v roce 2022 a 2023 postupně aktualizovali a plánujeme v tom pokračovat i v roce 2024.


III. Oblast prevence dopravní nehodovosti

V průběhu roku jsme se stali iniciátory, spoluorganizátory, případně účastníky několika osvětových akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy i na zlepšování životních podmínek lidí zasažených nehodami, při kterých jsme současně spolupracovali s mnoha odborníky.
Oblast prevence v našem pojetí zahrnuje nejen složku preventivní (co dělat a jak se chovat, aby k dopravní nehodě vůbec nedošlo), ale také intervenční, tj. co dělat, kam se obrátit, když k dopravní nehodě již dojde. Tato činnost je řešena formou informačních letáčků, materiálů, článků v tisku, účastí v různých médiích, spoluprací s dalšími organizacemi při osvětě veřejnosti a v neposlední řadě informacemi na našich webových stránkách nebo prostřednictvím naší publikační činnosti. 


IV. Oblast vnitřní organizace a rozvoj činnosti  

    • Z důvodu nedostatku mzdových finančních prostředků pokračuje činnost poradenské kanceláře předně na bázi dobrovolnické činnosti.
Finanční prostředky organizace získává především ze sponzorských darů individuálních dárců.
    • Roli odborné garantky za psychologickou oblast zastává i nadále Mgr. Michaela Blatná. Právní poradenství poskytuje Mgr. Pavel Mařan a od prosince roku 2023 jsme zahájili spolupráci také s advokáty z advokátní kanceláře Drobiš & Novotný, advokáti, s.r.o. Zůstáváme dále v kontaktu s advokátní kanceláří JUDr. Čejkové.
    • V rámci mediální činnosti vystupovali jednotliví zástupci ČSODN a naši odborní garanti při různých příležitostech, zejména v televizi ke Světovému dni vzpomínek na oběti silničního provozu (ve zpravodajství České televize, TV Prima a Českého rozhlasu). 
    • Pokud se jedná o zázemí spolku, v průběhu roku 2023 byla ukončena možnost využívat prostor Autoklubu ČR pro účely schůzek s partnery, spolupracovníky a klienty. Za předchozí podporu v tomto ohledu patří dík především panu Ing. Liborovi Budinovi.
Pětičlenný výbor organizace se schází pravidelně každé prvé pondělí v měsíci v sídle ČSODN.
    • Trvale udržujeme prostory kolem Památníku obětí dopravních nehod na Chodově (doplnění okrasných keřů a rostlin, nákup i úprava řetězů u vstupu do prostoru Památníku, pravidelný úklid a sekání trávy v prostoru Památníku atd.). 
    • Jsou distribuovány přepracované a aktualizované vizitky členů ČSODN, které využíváme při kontaktu se spolupracovníky či klienty.

V Praze dne 31.5.2024


 

Nejnovější aktuality
28.6.2024
Výzva
10.6.2024
Vlakové neštěstí
29.5.2024
Českému sdružení obětí dopravních nehod je 20 let
partner partner partner partner partner partner partner partner