České sdružení obětí dopravních nehod


Desatero pomoci

Desatero účastníka dopravní nehody z pohledu advokáta

 1. Zachovejte chladnou hlavu. Nenechte ovlivnit své chování momentálními emocemi. V žádném případě se neuklidňujte pitím alkoholických nápojů po nehodě.
 2. V případě, že došlo ke zranění či usmrcení osob, nebo je způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech škoda zřejmě převyšující částku 100 000 korun, je nezbytné volat policii. To platí také, pokud máte vozidlo na leasing, firemní nebo z půjčovny. Protože však nemusíte správně odhadnout, v jakém rozsahu došlo k poškození zdraví či majetku, nepochybíte, zavoláte-li policii vždy, ať se cítíte být viníkem nebo poškozeným. Pokud jste si naprosto jisti, že došlo pouze k drobné škodě bez zranění, nemusíte nehodu hlásit, jestliže s ostatními účastníky sepíšete - a podepíšete - zápis o průběhu nehody s prohlášením, kdo nehodu zavinil. Pozor: povinnost účastníků nehody oznámit věc Policii ČR vznikne vždy, dojde-li při nehodě k poškození silnice nebo obecně prospěšného zařízení.
 3. Zůstaňte s vozidlem na místě, kde se nehoda stala. Před příjezdem policie by se vozidla neměla přemísťovat, ani odstraňovat odpadlé části vozidel. Pouze pokud je nutné uvolnit silnici, vyznačte (křídou, pískem apod.), kde vozidla stála bezprostředně po nehodě. Pokud máte k dispozici fotoaparát, doporučujeme ihned zadokumentovat škody na vozidlech či jiné okolní škody a je-li to možné, i Vaše případná zranění.
 4. Vyměňte si vzájemně informace. Zjistěte si od dalších účastníků - nejlépe z jejich osobních dokladů - jejich totožnost, včetně údajů z ŘP, ORP (osvědčení o registr. vozidla), případně o vlastníku vozidla. Zapište si údaje o pojistitelích účastníků a čísla pojistných smluv. Zaznamenejte si registrační značky vozidel. Zejména pečlivě postupujte v případě, že vozidlo škůdce je registrováno v zahraničí – tehdy doporučujeme pořídit fotokopie všech dokumentů. Zjistěte si svědky, kteří situaci viděli.
 5. Po příjezdu policie sdělte vyšetřujícím policistům váš popis nehody. Popište jen to, co skutečně víte - domněnky vynechejte. Pokud nevíte jistě, zda jste byli při nehodě zraněni (neshledali jste viditelná vnější zranění), uveďte to. Některá zranění se mohou projevit až po delším čase. Policejní protokol podepište tehdy, pokud souhlasíte s jeho obsahem. Jinak do něho uveďte své výhrady.
 6. Nevyslovujte žádné přiznání viny. Určit míru zavinění je věcí následujícího šetření. Neobviňujte se tedy předtím, nežli jsou okolnosti nehody přesně objasněny. Spolupracujte s policií při vyšetřování dopravní nehody a zodpovídejte jejich otázky. Neprobírejte nehodu se známými - o nehodě je lépe diskutovat pouze s vaším lékařem, advokátem nebo v úzkém rodinném kruhu. Pokud jste si ještě nezvolili advokáta, můžete zainteresované osoby odkázat na policejní protokol nebo na vaší pojišťovnu, která se pojistnou událostí zabývá.
 7. Dokumentace místa dopravní nehody obsahuje jak protokol o nehodě v silničním provozu, tak fotografickou dokumentaci a topografickou dokumentaci. Sledujte vyšetřování nehody a buďte obezřetní. To platí zvláště tehdy, pokud věc není šetřena jako malá dopravní nehoda, ale jako trestný čin. Zajímejte se o způsob shromažďování a vyhodnocování důkazů ze strany policie (naměřené hodnoty rychlostí, výsledky dechových zkoušek na alkohol, znalecké posudky aj.).
 8. Veďte vlastní dokumentaci o nehodě. Zapište si všechny údaje a informace, dokud je máte čerstvé v paměti. Vytvořte si vlastní náčrtek situace z místa nehody. Sledujte váš zdravotní stav – zaznamenávejte stavy bolesti, veškeré překážky a omezení v běžném životě způsobená zdravotním stavem po nehodě apod. Shromažďujte lékařské zprávy. Veďte si evidenci o výdajích v souvislosti s dopravní nehodou a jejími následky, včetně ušlé mzdy, resp. zisku.
 9. Doporučujeme vyhledat včas právní pomoc. Advokát vám poradí nebo vás zastoupí ve věcech náhrady škody, resp. zadostiučinění v souvislosti se škodou na vozidle, škodou na zdraví (bolestné, trvalé následky, psychická újma….), ušlým ziskem či mzdou. Poskytne vám právní služby v oblasti trestního a přestupkového práva, když potřebujete obhájce pro trestní, resp. správní řízení. Pomoci vám může i ve sporech vzniklých na základě pojistných smluv: průtahy v šetření pojistné události, odmítnutí práva na pojistné plnění apod. Zatímco náhrady hmotné škody se pravděpodobně domůžete i vlastními silami, v případě poškození zdraví je obvykle nutné vypracovávat složitá právní podání, ke kterým je nezbytná právní kvalifikace.
 10. Poškozeným radíme informovat se o možnostech pomoci, kterou mohou poskytnout k tomuto účelu založená občanská sdružení nebo státní orgány (v rámci ministerstva vnitra, spravedlnosti apod.).

 

JUDr. Jaroslav Palas

 

Desatero účastníka dopravní nehody z pohledu pojišťovnictví

 1. Zjistěte a zapište si SPZ vozidla, které nehodu způsobilo.
 2. Zjistěte identifikační údaje o osobě v době nehody, případně o provozovateli a vlastníkovi vozidla.
 3. Zjistěte, u které pojišťovny je k danému vozidlu sjednáno tzv. povinné ručení.
 4. Popřípadě využijte www. stránek České kanceláře pojistitelů se sídlem Štefanikova 32, Praha 5 – www.ckp.cz - která vede databázi pojištěných vozidel s odkazem na příslušnou pojišťovnu.
 5. V případě škody na zdraví nebo usmrcení způsobené nezjištěným vozidlem se obraťte se svým nárokem na odškodnění přímo na Českou kancelář pojistitelů, stejně tak v případě škody způsobené cizozemským vozidlem v ČR.
 6. V případě, že k vozidlu nebylo v době nehody sjednáno povinné ručení, obraťte se se svým nárokem na odškodnění na Českou kancelář pojistitelů.
 7. Ohlaste škodní událost příslušné pojišťovně, která vás bude instruovat, jak postupovat.
 8. U pojišťovny můžete uplatnit nárok na náhradu škody na zdraví nebo usmrcením, věcné škody, ušlý zisk a účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků na náhradu uvedené škody.
 9. Nároky na náhradu škody musí být vůči pojišťovně prokázány, je tedy nezbytná součinnost s pojišťovnou při šetření a likvidaci pojistné události.
 10. V případě nehody v jiném členském státě EU způsobené vozidlem registrovaným v jiném členském státě EU se obraťte na Českou kancelář pojistitelů, která vám sdělí jméno a adresu škodného zástupce příslušné pojišťovny v ČR.


Sedmero účastníka dopravní nehody z pohledu advokáta za oblast náhrady škody

Nároky z titulu náhrady škody na zdraví :

Věcná škoda – zničené věci při úrazu,

Účelně vynaložené náklady spojené s léčením – výdaje, které poškozený vynaložil na to, aby dosáhl zlepšení zdravotního stavu, náklady na vydatnější stravu, náklady na ošetřovatelku, výpomoc třetí osoby v domácnosti, cesty rodinných příslušníků do zdrav. zařízení, výdaje na léky, zdravotní pomůcky atd., 

Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti – rozdíl mezi průměrným výdělkem před poškozením a nemocenskými dávkami, 

Ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě – rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem nároku a příjmem po poškození, 

Bolestné – finanční odškodnění za bolesti způsobené poškozením na zdraví, jeho léčením a odstraňováním jeho následků, 

Ztížení společenského uplatnění – nepříznivé důsledky úrazu pro životní úkony poškozeného – v praxi se zjišťuje cca jeden rok od úrazu. Jedná se o omezení nebo ztrátu možnosti výkonu povolání, účasti na společenském a životním uplatnění.
Jednotlivé nároky se promlčují po dvou letech ode dne jejich vzniku!
 
Doklady, které musí předložit poškozený pro odškodnění svých nároků:
 1. Při dopravní nehodě – protokol z dopravní nehody, obžaloba, trestní příkaz či rozsudek Při pracovním úraze – úřední záznam či protokol
 2. čestné prohlášení o věcné škodě – je potřeba napsat, které věci byly v důsledku nehody zničeny, kde byly pořízeny a cenu / pokud máte k dispozici účtenky, ofotit a připojit k čestnému prohlášení/
 3. čestné prohlášení – ošetřování člena domácnosti – zde ten, kdo pečuje o postiženého, napíše prohlášení v tom smyslu, že od --- do --- pečoval o nemocného, v jakém rozsahu /nezapočítává se doba hospitalizace ve zdravotnickém zařízení/
 4. čestné prohlášení – účelně vynaložené náklady spojené s léčením – zde je potřeba napsat:
  1. náklady spojené s přilepšením ke stravě při pobytu v nemocnici – nákup hodnotné stravy jako např. sýry, jogurty, džusy, šunka, ovoce, zelenina atd. – denní výdej by měl být okolo 50,- Kč, tedy od data pobytu v nemocnici do propuštění do domácího léčení.
  2. výdaje na léky, na které přispívá VZP jen částečně nebo vůbec ne, tj. jejich název, na co jsou určeny, cena pokud možno doložit potvrzením od ošetřujícího lékaře o nutnosti užívat dané léky a účtenky z lékárny o ceně. Zde je možno připsat i náklady na rehabilitaci v případě, že pacient si tyto musí připlácet /nutno předložit doporučení lékaře, potvrzení o docházkách na rehabilitační cvičení – potvrzení o ceně/, toto se týká též plavání /pokud lékař doporučí – nutno přiložit potvrzení od lékaře a účty/
  3. náklady na zakoupení léčebných pomůcek. Pokud vznikly, je třeba napsat název, na jaký účel, cena /nutno přiložit účet a doporučení od ošetřujícího lékaře/
  4. náklady spojené s cestami do zdravotnických zařízení, rehabilitace, kontroly apod. v případě, že na cesty byl používán osobní automobil – je nutno napsat datum – z jakého místa – kam a zpět – počet km. Pokud se dojíždí MHD – schovávat jízdenky, v případě, že nejsou k dispozici napsat cenu, to samé platí i pro cestu autobusem, vlakem, taxíkem.
 5. Potvrzení od zaměstnavatele o ztrátě na výdělku po dobu pracovní neschopnosti – rozdíl mezi průměrným výdělkem před poškozením a nemocenskými dávkami /rozhodné období pro výpočet je čtvrtletí před úrazem/. V případě, že je poškozený soukromý podnikatel, je třeba předložit daňové přiznání z předchozího období před úrazem a potvrzení o výplatě nemocenských dávek, pokud je poškozený dostává.
 6. Rozhodnutí ČSSZ o přiznání plného či částečného invalidního důchodu/pokud je poškozenému přiznán po úraze/ Pro nárok ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti /je-li přiznán důchod, nebo je-li poškozený v důsledku postižení přeřazen na méně placené místo /je potřeba předložit potvrzení od zaměstnavatele o průměrném výdělku před přiznáním důchodu. Rozhodným obdobím pro výpočet této ztráty je čtvrtletí před přiznáním invalidního důchodu a vypočítává se z průměrných hrubých výdělků dvou až tří zaměstnanců, včetně přesčasů, odměn atd., kteří v rozhodném období vykonávali stejnou práci jako poškozený. Tento doklad by měl poškozený vyžadovat od zaměstnavatele.
 7. Likvidační zprávy z pojišťovny o platbách, které byly již poškozenému uhrazeny.
 
JUDr. Zuzana Špitálská
Plzeňská 4, 150 00, Praha 5
e-mail : 
zuzana.spitalska@akandel.cz 

 

Desatero pro pozůstalé

 

 

1.      Zapojte se do přípravy pohřbu.

2.      Věnujte pozornost tomu, co jíte a pijete.

3.      Zachovejte pokud možno normální režim.

4.      Posuďte svůj zdravotní stav.

5.      Hovořte o zemřelém člověku.

6.      Dovolte si truchlit.

7.      Udělejte si čas na truchlení.

8.      Dovolte si zlostné pocity.

9.      Dovolte druhým, aby vám pomáhali.

10.   Nebojte se vyhledat pomoc.

 

PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.

Nejnovější aktuality
28.6.2024
Výzva
10.6.2024
Vlakové neštěstí
29.5.2024
Českému sdružení obětí dopravních nehod je 20 let
partner partner partner partner partner partner partner partner