České sdružení obětí dopravních nehod


Stanovy

"České sdružení obětí dopravních nehod“

 

Článek 1
Název a sídlo občanského sdružení
Název sdružení je „České sdružení obětí dopravních nehod“. Jeho sídlo je Počátecká 2/1020, Praha 4 – Michle. V dalším textu je „České sdružení obětí dopravních nehod“ zmiňováno jen jako sdružení.

Článek 2
Účel a cíl sdružení

1. Účelem občanského sdružení je sdružovat oběti dopravních nehod, a to jak pozůstalé, tak i postižené účastníky, kteří utrpěli újmu a potýkají se se stíženým společenským uplatněním, stejně jako ostatní, kteří mají zájem sdružení podpořit..

2. Občanské sdružení poskytuje bezplatně emocionální, psychickou, praktickou, ale i právní podporu obětem silničních dopravních nehod. Tito lidé se často ocitají zcela nepřipraveni a často bezradní ve zcela nové situaci.

3. Sdružení poskytuje návrhy ke zlepšení a řešení situací pro pozůstalé a oběti postižené následkem dopravní nehody, s vědomím, že často pro postižené a pozůstalé dochází ke snížení kvality života a životní úrovně postižených a jejich rodin.

4. Přispívá ke změnám právních opatření vedoucích ke zlepšení právní situace obětí s cílem přiblížení se řešení podle běžných postupů v EU a ve vyspělých státech světa (př. odškodnění za zaviněná úmrtí, trvalého zdravotního postižení, atd.)

5. Sdružení úzce spolupracuje s ústředními orgány státní správy a jinými asociacemi, sdruženími a svazy, které pomáhají pozůstalým a obětem dopravních nehod.

Sdružení spolupracuje s mezinárodním svazem FEVR (Federation Europeenne des Victimes de la Route – Evropský svaz obětí dopravních nehod), která sídlí ve
Švýcarsku a sjednocuje evropské národní spolky , svazy a sdružení pomáhající obětem dopravních nehod. Má statut nestátní organizace a je uznána
Hospodářskou a sociální radou OSN.

6. Pořádá schůzky postižených občanů, kteří mají zájem o vzájemnou výměnu informací a zkušeností, případně je spojuje se semináři s účastí odborníků, kteří se o danou problematiku zajímají nebo se jí zabývají.

7. Občanské sdružení je celospolečensky prospěšné a je neziskově orientované.

 

Článek 3
Členství

Členem sdružení se mohou stát fyzické nebo právnické osoby, které se ztotožňují se stanovami, účelem a cílem sdružení a budou činnost sdružení aktivně podporovat, budou se zúčastňovat akcí sdružení. Členové sdružení mohou být voleni do orgánů sdružení a volit členy do těchto orgánů. Mohou podávat písemně stížnosti a podněty Výkonnému výboru a mají právo od Výkonného výboru do 30 dnů obdržet písemnou odpověď. Členové sdružení budou respektovat a podporovat myšlenky sdružení a prosazovat jeho zájmy.

Zájemce o členství musí písemně předat Výkonnému výboru žádost o členství a zavázat se v ní ročně zaplatit roční příspěvek.

O přijetí rozhoduje Výkonný výbor, o nepřijetí a jeho důvodech není povinen podávat informace.

Každý člen má hlasovací právo, za právnickou osobu může vystupovat k tomu určená osoba.

Seznam členů a přehled jimi splacených členských příspěvků je veden ve dvojím vyhotovení, jedno vyhotovení je uloženo u předsedy Výkonného výboru, druhé je uloženo u člena revizní komise. Členské příspěvky jsou splatné na bankovní konto sdružení jednou ročně. Výkonný výbor schvaluje a navrhuje jejich výši a zajišťuje řádné hospodaření s těmito prostředky. Členské příspěvky slouží k podpoře zájmů a činnosti sdružení. Nevyčerpané prostředky z minulého roku se přenášejí do hospodaření následujícího roku.

 

Článek 4
Termíny setkávání členů

Setkání členů se uskuteční jednou ročně v rámci tzv. Valné hromady, ve výjimečných případech častěji.
Svolání členů bude učiněno písemnou formou.

 

Článek 5
Čestní členové

Osoby, které významně přispívají k podpoře činnosti sdružení a její prezentaci na veřejnosti a mají významné zásluhy na úspěšné činnosti sdružení se mohou dle rozhodnutí Výkonného výboru nebo na žádost u Výkonného výboru stát čestnými členy s hlasovacím právem.

 

Článek 6
Zrušení členství

Členství končí smrtí, vystoupením nebo vyloučením člena ze sdružení, v případě právnické osoby zánikem organizace.. Členství může být rovněž ukončeno pokud není roční příspěvek uhrazen do tří měsíců po splatnosti částky.

Vyloučení člena musí být odsouhlaseno 2/3 účastněných členů při hlasování Valnou hromadou. Důvodem je jednání a postup člena, který škodí zájmům a reputaci tohoto sdružení.

 

Článek 7
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou Valná hromada, Výkonný výbor a Revizní komise. Všechny orgány jsou volené, a to na období dvou let.
Valná hromada může rozhodnout o ustanovení dalších orgánů sdružení a jejich kompetencí.


Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Svolává ji Výkonný výbor sdružení nejméně jednou za rok. Pokud o to požádá písemně nadpoloviční většina členů nebo Revizní komise, je Výkonný výbor povinen svolat Valnou hromadu i mimo pravidelný termín, a to do dvou měsíců od doručení žádosti. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení. Valná hromada rozhoduje usnesením. Pro přijetí usnesení je potřebná přítomnost 1/10 členů, přičemž nadpoloviční většina přítomných musí hlasovat pro přijetí usnesení. Není-li Valná hromada usnášení schopná, bude do 1 měsíce určen nový termín pro hlasování. Výsledek hlasování nebude více odvislý od přítomnosti 1/10 počtu členů, bude usnášení schopná hlasováním nadpoloviční většiny přítomných členů. Nepřítomní členové se při hlasování nemohou nechat zastupovat přítomnými členy. Hlasování o všech otázkách je tajné, pokud Valná hromada nerozhodne jinak.

Valná hromada rozhoduje o všech základních otázkách sdružení, zejména:
1. volí a odvolává členy Výkonného výboru a členy ostatních orgánů sdružení a určuje jejich počet
2. schvaluje (Jednací, Volební a Disciplinární řád a) Stanovy sdružení, včetně jejich změn
3. projednává základní otázky účelu a cíle sdružení a přijímá programové zaměření činnosti
4. projednává zprávy o činnosti sdružení a zprávy Revizní komise
5. může změnit nebo zrušit rozhodnutí Výkonného výboru
6. rozhoduje o zániku sdružení, resp. jejich orgánů
7. rozhoduje o všech otázkách, které si vyhradí

Výkonný výbor

Výkonný výbor je výkonným orgánem, který realizuje přijatá usnesení, řídí činnost sdružení mezi Valnými hromadami a rozhoduje o:

1. svolání Valné hromady
2. přijímání nových členů a ukončení členství ve sdružení
3. rozhodnutích v jiných věcech, pokud není rozhodnutí vyhrazeno Valné hromadě
4. informuje členy sdružení o činnosti a hospodaření OS
5. schvaluje roční příspěvky členů na činnost sdružení

Výkonný výbor sdružení má pět členů a ze svého středu si volí předsedu a místopředsedu sdružení, kteří jsou statutárním orgánem sdružení, zastupují sdružení navenek a jednají a podepisují jeho jménem. Předseda sdružení také přijímá neodkladná rozhodnutí v době mezi zasedáními Výkonného výboru. Výkonný výbor se schází dle potřeby s tím, že se musí sejít do patnácti dnů od doručení podnětu Revizní komise. K zastupování sdružení v dílčích záležitostech může předseda sdružení - jakožto statutární orgán sdružení - zmocnit i jiného člena Výkonného výboru. Výkonný výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady. Výkonný výbor si může za účelem odborného výkonu své činnosti vytvářet odborné a pomocné orgány.

Revizní komise

Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který odpovídá Valné hromadě. Má nejméně tři členy a ze svých řad volí předsedu, který řídí její činnost. Kontroluje plnění usnesení Valné hromady a hospodaření Výkonného výboru sdružení. K tomuto účelu má přístup ke všem dokladům týkajících se sdružení. K jednání se schází dle potřeby, nejméně však třikrát do roka. Kontrolu provádí nejméně dvakrát ročně a vypracovává pro Valnou hromadu zprávu o výsledku revize.


Revizní komise zejména:

1. dohlíží na to, zda je veškerá činnost sdružení vyvíjena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami sdružení a z nich vycházejících řádů
2. dohlíží na plnění usnesení orgánů sdružení
3. projednává stížnosti členů sdružení
4. přezkoumává roční účetní závěrku
5. upozorňuje Výkonný výbor na zjištěné nedostatky a navrhuje mu opatření na jejich odstranění
6. předkládá Valné hromadě kontrolní zprávy ( zprávy o výsledku revize )

Článek 8

Hospodaření občanského sdružení

Sdružení má vlastní ekonomickou činnost, kterou dosahuje z prostředků, jichž využívá na rozvoj svých činností.

Příjmy občanského sdružení jsou tvořeny:

1. členskými příspěvky členů sdružení (výši členského příspěvku a termín splatnosti určuje Valná hromada)
2. dotacemi, granty, dary a příspěvky poskytnutými sdružení právnickými a fyzickými osobami včetně státních orgánů
3. výnosy z majetků a dalšími příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení.

Za hospodaření odpovídá Výkonný výbor sdružení, které každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně roční účetní závěrky. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.

Dispozice s prostředky sdružení je oprávněn vykonávat pouze předseda Občanského sdružení a jeho zvolený zástupce.

Jednotliví členové občanského sdružení neodpovídají za závazky sdružení.

 

Článek 9
Zánik sdružení

Sdružení zaniká:

1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením
2. pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění

O dobrovolném rozpuštění sdružení nebo sloučení s jiným sdružením může rozhodnout pouze Valná hromada, která současně určí, jakým způsobem se naloží s majetkem sdružení a ustanoví likvidátora a likvidační komisi. Valná hromada rovněž oznámí zánik sdružení do 15-ti dnů Ministerstvu vnitra ČR.
Pokud sdružení zaniká pravomocným rozhodnutím MV ČR, provede majetkové vypořádání sdružení likvidátor určený ministerstvem.

Likvidátor po skončení likvidace sestaví účetní závěrku a likvidační zprávu, kterou předloží ke schválení likvidační komisi.

 

Článek 10
Názvy sdružení v anglickém a německém jazyce

Czech Association of Traffic Accident Victims

Tschechischer Verband der Verkehrsopfer

 

Článek 11
Doplňující důležitá informace

Lidé, kteří se na nás budou obracet o pomoc nejsou povinni se stát členy „Českého sdružení dopravních nehod“.

 

Článek 12
Závěrečná ustanovení

Tyto Stanovy byly schváleny Přípravným výborem sdružení „České sdružení obětí dopravních nehod“ a nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra ČR. Tímto dnem také vzniká sdružení „České sdružení obětí dopravních nehod".

Nejnovější aktuality
28.6.2024
Výzva
10.6.2024
Vlakové neštěstí
29.5.2024
Českému sdružení obětí dopravních nehod je 20 let
partner partner partner partner partner partner partner partner