České sdružení obětí dopravních nehod


Výroční zpráva o činnosti ČSODN za rok 2022

Úvod

 

České sdružení obětí dopravních nehod (dále jen „ČSODN“) bylo založeno v květnu roku 2004 z iniciativy deseti zakladatelů, z nichž většina přišla při dopravní nehodě
o člena rodiny. ČSODN je registrováno jako občanské sdružení (resp. zapsaný spolek) u Ministerstva vnitra České republiky (dále jen ČR).

Jednou z hlavních náplní činnosti sdružení, jak vyplývá ze stanov, je snaha o komplexní podporu obětem dopravních nehod a jejich rodinným příslušníkům, včetně vytváření podmínek pro zlepšování jejich postavení ve společnosti. Důležitým prvkem je také úsilí ČSODN zapojit se do aktivit v oblasti prevence a snižování počtu dopravních nehod (dále jen DN) s těžkými zdravotními následky nebo s následkem smrti.

Výroční zpráva je pro přehlednost zpracována do jednotlivých kapitol, aby co nejvýstižněji prezentovala úsilí členů ČSODN a spolupracovníků při naplňování společných představ o komplexní podpoře poškozeným a pozůstalým po obětech dopravních nehod.

Pokud se jedná o zázemí spolku, v roce 2022 jsme díky laskavé podpoře Ing. Libora Budiny mohli využívat prostor Autoklubu ČR pro účely schůzek s partnery, spolupracovníky (včetně praktikantů z vysokých škol) a klienty.

Členové a spolupracovníci ČSODN sledují s nadějí klesající trend v počtu zemřelých a těžce zraněných na našich silnicích za poslední dva roky na historické minimum (v roce 2020 se podle informací z policejních statistik a médií jednalo o 545 osob, v roce 2021 o 470 osob a v roce 2022 to bylo 454 lidí, tedy historicky nejnižší číslo počtu zesnulých na silnicích v ČR). Přestože strategické cíle Strategie BESIP 2011-2030 v oblasti počtu usmrcených a těžce zraněných na silnicích v ČR byly splněny, ČR je v evropském měřítku na 17. místě z 27 členských zemí, s čímž zcela spokojení být nemůžeme (jedná se o 50 zemřelých na milion obyvatel). Zvláště ze zkušeností zakladatelů a klientů spolku víme, že za každým číslem stojí člověk a jeho osobní příběh, rodina a pozůstalí, kterým se dopravní nehodou od základů změnil život. Proto ideově souzníme s cíli a strategií VIZE nula, která směřuje k nulové toleranci zemřelých na našich silnicích.

Také díky přípravě a realizaci řady preventivních a osvětových projektů zaměřených na bezpečnost silničního provozu v roce 2022 i v předchozích letech pevně doufáme, že bude příznivý trend spíše pokračovat.

 

Zároveň bychom velmi rádi poděkovali všem, kteří se podíleli v uplynulém roce na spolupráci s klienty a na vytváření podmínek pro zkvalitňování činnosti ČSODN. Dále také děkujeme těm, kteří svou aktivitou především v bezpečnostně-preventivních projektech přispěli našim záměrům podílet se na snížení počtu mrtvých a těžce zraněných na našich silnicích.

 

 

 

 

I. Oblast práce s klienty

 

 • Během roku 2022, se na nás nově obrátilo 15 spoluobčanů, kterým bylo poskytnuto požadované poradenství. Jednalo se zejména o psychologické poradenství. Klienti využívali námi nabízených služeb a také dalších služeb našich spolupracovníků a odborných garantů (zejména advokátů specializujících se na problematiku náhrady škody). S řadou z nich udržujeme dlouhodobý kontakt.
 • Režim práce s informacemi o klientech a jejich uložení vychází z evropského souboru právních opatření GDPR.
 • V roce 2022 pokračovala spolupráce s naším odborným garantem za oblast právní, tj. s Mgr. Mařanem. Na počátku roku 2022 jsme také zahájili spolupráci s Advokátní kanceláří KŠD Legal, kteří zastoupili klientku ČSODN v trestně právních záležitostech a za oblast náhrady škody.
 • Jako přínosnou hodnotíme také spolupráci s dopravním psychologem a soudním znalcem PhDr. Martinem Kořánem, CSc. (konzultační výpomoc a metodické vedení, spolupráce na publikační činnosti, projektech, publicistických pořadech pro veřejnost, vztahujících se k tematice dopravní nehodovosti i psychologické podpory pro konkrétní klienty ČSODN).
 • Z pořádaných akcí se na jaře v dubnu v roce 2022 uskutečnilo pravidelné jarní relaxační setkání s klienty a spolupracovníky v Hradci Králové. Účastníci akce také navštívili Zámek Kuks, s jehož prohlídkou byli všichni spokojeni.
 • V říjnu dne 3. 10. 2022 se uskutečnila plánovaná komentovaná prohlídka pro naše klienty po krásách židovské kultury, tentokrát ve městě Kolín, kterou pro náš spolek realizoval průvodce a člen Židovské náboženské obce v Praze Jakub Schwab. Vyšlo krásné počasí a výklad byl velmi poučný.
 • V týdnu od 13.11 - 20. 11. 2022 se konaly při příležitosti Světového dne vzpomínek na oběti silničního provozu (u nás známého jako Světového dne obětí dopravních nehod) vzpomínkové akce pietního a preventivního charakteru. Program byl připraven tradičně ve spolupráci s Psychosociálním intervenčním týmem ČR (dále jen PIT) a dalšími partnery.

 

Vzpomínkový týden začal tentokrát již v neděli 13.11. od 15 hodin ekumenickou bohoslužbou v kostele sv. Prokopa v Letovicích.

Následoval v úterý 15.11. od 19 hodin hudební večer za doprovodu folklórního souboru k uctění památky Vaška Rába v plzeňském kostele U Ježíška.

 

Třetí listopadovou neděli, dne 20.11. od 11 hodin, se konala již tradiční pietní akce ČSODN u Památníku obětí dopravních nehod na pražském Chodově. Na tomto setkání byla představena kniha „Dopravní nehody a jejich oběti“, kterou připravilo ČSODN a NADACE T-SOFT ETERNITY. Vydaná byla u nakladatelství Maxdorf. Akce byly propojeny tuzemskou i mezinárodní vzpomínkou na oběti nehod a prezentovány byly v médiích. Fotografie jsou umístěny v galerii našich webových stránkách (www.csodn.cz). Akce se zúčastnili zástupci dopravní Policie, odborný garant ČSODN za právní oblast, zástupce Psychosociálního intervenčního týmu ČR a další spolupracovníci.

V rámci vzpomínkového řetězce na oběti nehod probíhaly další vzpomínkové akce, konkrétně ekumenická bohoslužba v Kapli Smíření na odpočívadle D5 u Šlovic v blízkosti Plzně, a to 20.11. od 15 hodin.

 

Spolupráce se i tentokrát konala také na mezinárodním poli vzhledem k účasti klientky poradny ČSODN na natáčení a zveřejnění videa s Evropskou federací obětí silničního provozu k této významné příležitosti.

 

 • Díky ochotě klientky ČSODN paní Šemberové, která vede keramickou dílnu v Domě dětí a mládeže Praha 2 a vzhledem k zájmu dalších klientů, se v dubnu a v prosinci 2022 uskutečnilo také opakované tvůrčí setkání právě v této dílně. Zúčastnili se dospělí i děti a vznikly krásné jarní a vánoční ozdoby.
 • Finančně jsme podpořili dvě pozůstalé rodiny v celkové částce 20.000 Kč (v lednu 2022 ve spolupráci s Nadací Karla Janečka jsme podpořili pozůstalou rodinu, která přišla v souvislosti s dopravní nehodou o tatínka v rámci projektu „Z nesnáze“ a v prosinci 2022 jsme podpořili rodinu zesnulého záchranáře Aleše Bendy, který autorsky přispíval do nově vzniklé knihy „Dopravní nehody a jejich oběti“).
  V roce 2022 se tentokrát konala akce Ferrari Owner’s Club for Children pro pozůstalé sirotky, přičemž vybrané děti obdržely podporu v celkové výši 140.000 Kč.

 

II. Oblast spolupráce s mezinárodními, státními, neziskovými a firemními organizacemi

 

Od vzniku ČSODN intenzivně rozvíjíme spolupráci s různými organizacemi na státní, neziskové i firemní úrovni pro účely vzájemné informovanosti a především v oblasti rozšíření možností a forem pomoci občanům zasaženým dopravní nehodou a také v prevenci dopravní nehodovosti.

 

 

Mezinárodní organizace

 

Na základě připojení ČSODN k Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu jsme od roku 2009 v kontaktu s představiteli této evropské bezpečnostní platformy. Národním koordinátorem Evropské charty bezpečnosti silničního provozu je Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., se kterým jsme též v úzkém spojení.

 

Dále jsme od roku 2019 právoplatnými členy Evropské federace obětí silničního provozu (FEVR), která sdružuje podobně zaměřené organizace jako ČSODN. Aktivně jsme se podíleli na kampaních a tvorbě videa FEVR vztahujících se zejména ke Světovému dni obětí dopravních nehod. Příspěvek do videa připojila naše klientka ČSODN na základě domluvy ze setkání členů FEVR, které se uskutečnilo v září roku 2022 v polském Krakově. Také jsme zaplatili členský příspěvek, tentokrát ve snížené částce ve výši 100 Eur.

 

Ve spolupráci s evropskými organizacemi podílejících se na prevenci dopravních nehod a řešení jejích následků chceme i nadále pokračovat.

 

 

Státní a vědecko-výzkumné organizace

 

Od dubna roku 2021 se ČSODN účastní v roli aplikačního garanta projektu „Komplexní systém psychologické ponehodové péče v ČR“ za účasti Mgr. Michaely Blatné – odborné garantky za psychologickou oblast a Mgr. Jany Neusarové, Ph.D. - koordinátorky preventivních projektů. Řešitelem projektu je zmiňované Centrum dopravního výzkumu (dále jen „CDV“). Projekt KOMPLEX je v rámci České republiky unikátním projektem, který klade důraz na propojení jednotlivých složek ponehodové péče. Využívá poznatků ze zahraničí a propojuje je s nově získanými poznatky o aktuálním stavu psychologické ponehodové péče v ČR. Projekt se zaměřuje na postupy krátkodobé krizové intervence i dlouhodobé psychologické péče (resp. psychoterapie), které na celonárodní úrovni poprvé propojuje ve spolupracující celek, což je současně hlavním cílem projektu. V plánu je vytvoření národního webu podpory obětem ponehodovapece.cz, které bude spravovat CDV a v přípravě je také odborná kniha k projektu.

 

Spolupráce probíhá na bázi vzájemné informovanosti či ve spolupráci na přípravách Světového dne obětí dopravních nehod také s oddělením BESIP Ministerstva dopravy ČR, Policí ČR, Hasičským záchranným sborem ČR a dalšími institucemi.


 

Nestátní neziskové organizace

 

 • Spolupráce s Psychosociálním intervenčním týmem ČR pokračovala i v roce 2022 a spočívala zejména ve výměně informací, kontaktů a mezioborové spolupráci (zejména na akcích pořádaných ke Světovému dni obětí dopravních nehod).
 • ČSODN pokračuje se svou účastí v roli supervizora projektu Nadace Kolečko Dožij se dvaceti. Tohoto mezirezortního projektu se zúčastnili studenti středních škol vybraných v městech Ústeckého a Středočeského kraje v roce 2015 – 2016 a také dále v letech 2018-2019. Cílem projektu bylo, aby se mladí lidé zamysleli nad svým chováním v dopravě, uměli předcházet krizovým a rizikovým situacím a v případě vzniku nehody se správně zachovali. Současným cílem organizátorů je projekt předat středním školám, gymnáziím a středním odborným učilištím tzv. „na klíč“ s potřebnou dokumentací, aby si projekt mohly realizovat samy se svými regionálními partnery.
 • Dále jsme propojeni s dalšími nestátními organizacemi, např.: Dlouhá cesta, z.s., Plzeňská zastávka z.s. apod.
 • Na podzim roku 2022 byla vydána kniha vzpomínek našich pozůstalých klientů s názvem „Dopravní nehody a jejich oběti“. Kniha vznikla díky významné podpoře Ing. Michala Vaněčka, předsedy správní rady NADACE T-SOFT ETERNITY a byla vydána vydavatelstvím Maxdorf.

 

 

Firemní subjekty

 

Díky nezištné pomoci firmy PERFECT OUTDOOR pana Hudečka jsou postupně od roku 2011 rozšiřovány a zkvalitňovány naše webové stránky, včetně doplnění obrazové galerie a možnosti stahování našich informačních letáčků přímo z webu. Návštěvnost se pohybuje v průměru kolem 20 návštěv denně (www.csodn.cz), přičemž největší návštěvnost našich webových stránek sledujeme v měsíci listopadu před Světovým dnem obětí dopravních nehod, kdy návštěvnost stoupá na přibližně 60 návštěv denně. Webové stránky jsme v roce 2022 postupně aktualizovali a plánujeme v tom pokračovat i v roce 2023.

 

III. Oblast prevence dopravní nehodovosti

 

V průběhu roku jsme se stali iniciátory, organizátory, případně účastníky několika osvětových akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy i na zlepšování životních podmínek lidí zasažených nehodami, při kterých jsme současně spolupracovali s mnoha odborníky.

Oblast prevence v našem pojetí zahrnuje nejen složku preventivní (co dělat a jak se chovat, aby k dopravní nehodě vůbec nedošlo), ale také intervenční, tj. co dělat, kam se obrátit, když k dopravní nehodě již dojde. Tato činnost je řešena formou informačních letáčků, materiálů, článků v tisku, účastí v různých médiích, intenzivní spoluprací s dalšími organizacemi při osvětě veřejnosti (včetně vybraných univerzit) a v neposlední řadě informacemi na našich webových stránkách nebo prostřednictvím naší publikační činnosti.

 

 

IV. Oblast vnitřní organizace a rozvoj činnosti

 

 • Z důvodu nedostatku mzdových finančních prostředků pokračuje činnost poradenské kanceláře na bázi dobrovolnické činnosti. Finanční prostředky organizace získává především ze sponzorských darů individuálních dárců.
 • Roli odborné garantky za psychologickou oblast zastává i nadále Mgr. Michaela Blatná. Právní poradenství poskytuje Mgr. Mařan a od roku 2022 jsme zahájili spolupráci také s advokáty advokátní kanceláře KŠD Legal. Pokračuje také spolupráce s advokátní kanceláří JUDr. Čejkové zejména na tvorbě a revizích materiálů týkajících se náhrady škody a pomoci poškozeným a pozůstalým po stránce právní.
 • V roce 2022 se na psycholožku poradny ČSODN obrátily studentky oboru psychologie Univerzity Karlovy v Praze, které projevily zájem o tematiku psychologické podpory poškozených a pozůstalých po dopravních nehodách v rámci výkonu odborných praxí nebo při tvorbě bakalářské práce. Mgr. Blatná buď odborně vedla praxi nebo spolupracovala při rozhovoru k bakalářské práci.
 • V rámci mediální činnosti vystupovali jednotliví zástupci ČSODN a naši odborní garanti při různých příležitostech, zejména v televizi ke Světovému dni obětí dopravních nehod (zejména ve zpravodajství České televize, TV Prima a Českého rozhlasu).
 • Pětičlenný výbor organizace se schází pravidelně každé prvé pondělí v měsíci v sídle ČSODN, s partnery jsme se setkávali v prostorách Autoklubu ČR. Od konce roku 2022 však byla spolupráce v tomto směru ukončena, přičemž tímto velmi děkujeme za projevenou důvěru a dosavadní spolupráci.
 • Trvale udržujeme prostory kolem Památníku obětí dopravních nehod na Chodově (doplnění okrasných keřů a rostlin, nákup, úprava i montáž řetězů u vstupu do prostoru Památníku, pravidelný úklid a sekání trávy v prostoru Památníku i dlouhodobá snaha o jeho osvětlení atd.).
 • Jsou distribuovány přepracované a aktualizované vizitky a dva druhy informačních letáčků (leporela) sdílíme prostřednictvím našich webových stránek (jejich další aktualizace proběhne v roce 2023).

 

 

V Praze dne 31.5.2023

 


 

 

partner partner partner partner partner partner partner partner