České sdružení obětí dopravních nehod


Stanovy

"České sdružení obětí dopravních nehod“

 

Článek 1
Název a sídlo občanského sdružení
Název sdružení je „České sdružení obětí dopravních nehod“. Jeho sídlo je Počátecká 2/1020, Praha 4 – Michle. V dalším textu je „České sdružení obětí dopravních nehod“ zmiňováno jen jako sdružení.

Článek 2
Účel a cíl sdružení

1. Účelem občanského sdružení je sdružovat oběti dopravních nehod, a to jak pozůstalé, tak i postižené účastníky, kteří utrpěli újmu a potýkají se se stíženým společenským uplatněním, stejně jako ostatní, kteří mají zájem sdružení podpořit..

2. Občanské sdružení poskytuje bezplatně emocionální, psychickou, praktickou, ale i právní podporu obětem silničních dopravních nehod. Tito lidé se často ocitají zcela nepřipraveni a často bezradní ve zcela nové situaci.

3. Sdružení poskytuje návrhy ke zlepšení a řešení situací pro pozůstalé a oběti postižené následkem dopravní nehody, s vědomím, že často pro postižené a pozůstalé dochází ke snížení kvality života a životní úrovně postižených a jejich rodin.

4. Přispívá ke změnám právních opatření vedoucích ke zlepšení právní situace obětí s cílem přiblížení se řešení podle běžných postupů v EU a ve vyspělých státech světa (př. odškodnění za zaviněná úmrtí, trvalého zdravotního postižení, atd.)

5. Sdružení úzce spolupracuje s ústředními orgány státní správy a jinými asociacemi, sdruženími a svazy, které pomáhají pozůstalým a obětem dopravních nehod.

Sdružení spolupracuje s mezinárodním svazem FEVR (Federation Europeenne des Victimes de la Route – Evropský svaz obětí dopravních nehod), která sídlí ve
Švýcarsku a sjednocuje evropské národní spolky , svazy a sdružení pomáhající obětem dopravních nehod. Má statut nestátní organizace a je uznána
Hospodářskou a sociální radou OSN.

6. Pořádá schůzky postižených občanů, kteří mají zájem o vzájemnou výměnu informací a zkušeností, případně je spojuje se semináři s účastí odborníků, kteří se o danou problematiku zajímají nebo se jí zabývají.

7. Občanské sdružení je celospolečensky prospěšné a je neziskově orientované.

 

Článek 3
Členství

Členem sdružení se mohou stát fyzické nebo právnické osoby, které se ztotožňují se stanovami, účelem a cílem sdružení a budou činnost sdružení aktivně podporovat, budou se zúčastňovat akcí sdružení. Členové sdružení mohou být voleni do orgánů sdružení a volit členy do těchto orgánů. Mohou podávat písemně stížnosti a podněty Výkonnému výboru a mají právo od Výkonného výboru do 30 dnů obdržet písemnou odpověď. Členové sdružení budou respektovat a podporovat myšlenky sdružení a prosazovat jeho zájmy.

Zájemce o členství musí písemně předat Výkonnému výboru žádost o členství a zavázat se v ní ročně zaplatit roční příspěvek.

O přijetí rozhoduje Výkonný výbor, o nepřijetí a jeho důvodech není povinen podávat informace.

Každý člen má hlasovací právo, za právnickou osobu může vystupovat k tomu určená osoba.

Seznam členů a přehled jimi splacených členských příspěvků je veden ve dvojím vyhotovení, jedno vyhotovení je uloženo u předsedy Výkonného výboru, druhé je uloženo u člena revizní komise. Členské příspěvky jsou splatné na bankovní konto sdružení jednou ročně. Výkonný výbor schvaluje a navrhuje jejich výši a zajišťuje řádné hospodaření s těmito prostředky. Členské příspěvky slouží k podpoře zájmů a činnosti sdružení. Nevyčerpané prostředky z minulého roku se přenášejí do hospodaření následujícího roku.

 

Článek 4
Termíny setkávání členů

Setkání členů se uskuteční jednou ročně v rámci tzv. Valné hromady, ve výjimečných případech častěji.
Svolání členů bude učiněno písemnou formou.

 

Článek 5
Čestní členové

Osoby, které významně přispívají k podpoře činnosti sdružení a její prezentaci na veřejnosti a mají významné zásluhy na úspěšné činnosti sdružení se mohou dle rozhodnutí Výkonného výboru nebo na žádost u Výkonného výboru stát čestnými členy s hlasovacím právem.

 

Článek 6
Zrušení členství

Členství končí smrtí, vystoupením nebo vyloučením člena ze sdružení, v případě právnické osoby zánikem organizace.. Členství může být rovněž ukončeno pokud není roční příspěvek uhrazen do tří měsíců po splatnosti částky.

Vyloučení člena musí být odsouhlaseno 2/3 účastněných členů při hlasování Valnou hromadou. Důvodem je jednání a postup člena, který škodí zájmům a reputaci tohoto sdružení.

 

Článek 7
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou Valná hromada, Výkonný výbor a Revizní komise. Všechny orgány jsou volené, a to na období dvou let.
Valná hromada může rozhodnout o ustanovení dalších orgánů sdružení a jejich kompetencí.


Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Svolává ji Výkonný výbor sdružení nejméně jednou za rok. Pokud o to požádá písemně nadpoloviční většina členů nebo Revizní komise, je Výkonný výbor povinen svolat Valnou hromadu i mimo pravidelný termín, a to do dvou měsíců od doručení žádosti. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení. Valná hromada rozhoduje usnesením. Pro přijetí usnesení je potřebná přítomnost 1/10 členů, přičemž nadpoloviční většina přítomných musí hlasovat pro přijetí usnesení. Není-li Valná hromada usnášení schopná, bude do 1 měsíce určen nový termín pro hlasování. Výsledek hlasování nebude více odvislý od přítomnosti 1/10 počtu členů, bude usnášení schopná hlasováním nadpoloviční většiny přítomných členů. Nepřítomní členové se při hlasování nemohou nechat zastupovat přítomnými členy. Hlasování o všech otázkách je tajné, pokud Valná hromada nerozhodne jinak.

Valná hromada rozhoduje o všech základních otázkách sdružení, zejména:
1. volí a odvolává členy Výkonného výboru a členy ostatních orgánů sdružení a určuje jejich počet
2. schvaluje (Jednací, Volební a Disciplinární řád a) Stanovy sdružení, včetně jejich změn
3. projednává základní otázky účelu a cíle sdružení a přijímá programové zaměření činnosti
4. projednává zprávy o činnosti sdružení a zprávy Revizní komise
5. může změnit nebo zrušit rozhodnutí Výkonného výboru
6. rozhoduje o zániku sdružení, resp. jejich orgánů
7. rozhoduje o všech otázkách, které si vyhradí

Výkonný výbor

Výkonný výbor je výkonným orgánem, který realizuje přijatá usnesení, řídí činnost sdružení mezi Valnými hromadami a rozhoduje o:

1. svolání Valné hromady
2. přijímání nových členů a ukončení členství ve sdružení
3. rozhodnutích v jiných věcech, pokud není rozhodnutí vyhrazeno Valné hromadě
4. informuje členy sdružení o činnosti a hospodaření OS
5. schvaluje roční příspěvky členů na činnost sdružení

Výkonný výbor sdružení má pět členů a ze svého středu si volí předsedu a místopředsedu sdružení, kteří jsou statutárním orgánem sdružení, zastupují sdružení navenek a jednají a podepisují jeho jménem. Předseda sdružení také přijímá neodkladná rozhodnutí v době mezi zasedáními Výkonného výboru. Výkonný výbor se schází dle potřeby s tím, že se musí sejít do patnácti dnů od doručení podnětu Revizní komise. K zastupování sdružení v dílčích záležitostech může předseda sdružení - jakožto statutární orgán sdružení - zmocnit i jiného člena Výkonného výboru. Výkonný výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady. Výkonný výbor si může za účelem odborného výkonu své činnosti vytvářet odborné a pomocné orgány.

Revizní komise

Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který odpovídá Valné hromadě. Má nejméně tři členy a ze svých řad volí předsedu, který řídí její činnost. Kontroluje plnění usnesení Valné hromady a hospodaření Výkonného výboru sdružení. K tomuto účelu má přístup ke všem dokladům týkajících se sdružení. K jednání se schází dle potřeby, nejméně však třikrát do roka. Kontrolu provádí nejméně dvakrát ročně a vypracovává pro Valnou hromadu zprávu o výsledku revize.


Revizní komise zejména:

1. dohlíží na to, zda je veškerá činnost sdružení vyvíjena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami sdružení a z nich vycházejících řádů
2. dohlíží na plnění usnesení orgánů sdružení
3. projednává stížnosti členů sdružení
4. přezkoumává roční účetní závěrku
5. upozorňuje Výkonný výbor na zjištěné nedostatky a navrhuje mu opatření na jejich odstranění
6. předkládá Valné hromadě kontrolní zprávy ( zprávy o výsledku revize )

Článek 8

Hospodaření občanského sdružení

Sdružení má vlastní ekonomickou činnost, kterou dosahuje z prostředků, jichž využívá na rozvoj svých činností.

Příjmy občanského sdružení jsou tvořeny:

1. členskými příspěvky členů sdružení (výši členského příspěvku a termín splatnosti určuje Valná hromada)
2. dotacemi, granty, dary a příspěvky poskytnutými sdružení právnickými a fyzickými osobami včetně státních orgánů
3. výnosy z majetků a dalšími příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení.

Za hospodaření odpovídá Výkonný výbor sdružení, které každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně roční účetní závěrky. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.

Dispozice s prostředky sdružení je oprávněn vykonávat pouze předseda Občanského sdružení a jeho zvolený zástupce.

Jednotliví členové občanského sdružení neodpovídají za závazky sdružení.

 

Článek 9
Zánik sdružení

Sdružení zaniká:

1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením
2. pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění

O dobrovolném rozpuštění sdružení nebo sloučení s jiným sdružením může rozhodnout pouze Valná hromada, která současně určí, jakým způsobem se naloží s majetkem sdružení a ustanoví likvidátora a likvidační komisi. Valná hromada rovněž oznámí zánik sdružení do 15-ti dnů Ministerstvu vnitra ČR.
Pokud sdružení zaniká pravomocným rozhodnutím MV ČR, provede majetkové vypořádání sdružení likvidátor určený ministerstvem.

Likvidátor po skončení likvidace sestaví účetní závěrku a likvidační zprávu, kterou předloží ke schválení likvidační komisi.

 

Článek 10
Názvy sdružení v anglickém a německém jazyce

Czech Association of Traffic Accident Victims

Tschechischer Verband der Verkehrsopfer

 

Článek 11
Doplňující důležitá informace

Lidé, kteří se na nás budou obracet o pomoc nejsou povinni se stát členy „Českého sdružení dopravních nehod“.

 

Článek 12
Závěrečná ustanovení

Tyto Stanovy byly schváleny Přípravným výborem sdružení „České sdružení obětí dopravních nehod“ a nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra ČR. Tímto dnem také vzniká sdružení „České sdružení obětí dopravních nehod".

partner partner partner partner partner partner partner partner