České sdružení obětí dopravních nehod


Výroční zpráva o činnosti ČSODN za rok 2021

Úvod

 

České sdružení obětí dopravních nehod (dále jen ČSODN) bylo založeno v květnu roku 2004 z iniciativy deseti zakladatelů, z nichž většina přišla při dopravní nehodě
o člena rodiny. ČSODN je registrováno jako občanské sdružení (resp. zapsaný spolek) u Ministerstva vnitra České republiky (dále jen ČR).

Jednou z hlavních náplní činnosti sdružení, jak vyplývá ze stanov, je snaha o komplexní podporu obětem dopravních nehod a jejich rodinným příslušníkům, včetně vytváření podmínek pro zlepšování jejich postavení ve společnosti. Důležitým prvkem je také úsilí ČSODN zapojit se do aktivit v oblasti prevence a snižování počtu dopravních nehod (dále jen DN) s těžkými zdravotními následky nebo s následkem smrti.

Výroční zpráva je pro přehlednost zpracována do jednotlivých kapitol, aby co nejvýstižněji prezentovala úsilí členů ČSODN a spolupracovníků při naplňování společných představ o komplexní podpoře poškozeným a pozůstalým po obětech dopravních nehod.

Pokud se jedná o zázemí spolku, v roce 2021 jsme díky laskavé podpoře Ing. Libora Budiny mohli využívat prostor Autoklubu ČR pro účely schůzek s partnery, spolupracovníky (včetně praktikantů z vysokých škol) a klienty.

 

Členové ČSODN sledují s nadějí klesající trend v počtu zemřelých a těžce zraněných na našich silnicích za poslední dva roky na historické minimum (v roce 2020 se podle informací z policejních statistik a médií jednalo o 545 osob a v roce 2021 o 470 osob). Přestože strategické cíle Strategie BESIP 2011-2030 v oblasti počtu usmrcených a těžce zraněných na silnicích v ČR byly splněny, ČR je v evropském měřítku na 17. místě z 27 členských zemí, s čímž zcela spokojení být nemůžeme (jedná se o 50 zemřelých na milion obyvatel). Zvláště ze zkušeností zakladatelů a klientů spolku víme, že za každým číslem stojí člověk a jeho osobní příběh, rodina a pozůstalí, kterým se dopravní nehodou od základů změnil život. Proto ideově souzníme s cíli a strategií VIZE nula, která směřuje k nulové toleranci zemřelých na našich silnicích.

Také díky zahájení řady preventivních a osvětových projektů zaměřených na bezpečnost silničního provozu v roce 2021 pevně doufáme, že bude příznivý trend spíše pokračovat.

 

Zároveň bychom velmi rádi poděkovali všem, kteří se podíleli v uplynulém roce na spolupráci s klienty a na vytváření podmínek pro zkvalitňování činnosti ČSODN. Dále také děkujeme těm, kteří svou aktivitou především v bezpečnostně-preventivních projektech přispěli našim záměrům podílet se na snížení počtu mrtvých a těžce zraněných na našich silnicích.

 

Výroční zpráva je poplatná situaci, která nastala v pandemickém období. Některé plánované aktivity jsme byli nuceni omezit, jiné dokonce zrušit.

 

 

 

I. Oblast práce s klienty

 

 • Během roku 2021, se na nás nově obrátilo 20 spoluobčanů, kterým bylo poskytnuto požadované poradenství. Jednalo se zejména o psychologické poradenství. Klienti využívali námi nabízených služeb a také dalších služeb našich spolupracovníků a odborných garantů (zejména advokátů specializujících se na problematiku náhrady škody). S řadou z nich udržujeme dlouhodobý kontakt.

Režim práce s informacemi o klientech a jejich uložení vychází z evropského souboru právních opatření GDPR, resp. z původního zákona o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 • V roce 2021 pokračovala spolupráce s naším odborným garantem za oblast právní, tj. s Mgr. Mařanem. Na podzim roku 2021 jsme také zahájili jednání s Advokátní kanceláří KŠD Legal pro možné zastupování klientů ČSODN v trestně právních záležitostech a za oblast náhrady škody.

 

 • Jako přínosnou hodnotíme také spolupráci s dopravním psychologem a soudním znalcem PhDr. Martinem Kořánem, CSc. (konzultační výpomoc a metodické vedení, spolupráce na publikační činnosti, projektech, publicistických pořadech pro veřejnost, vztahujících se k tematice dopravní nehodovosti i psychologickou podporu pro konkrétní klienty ČSODN).

 

 • Z pořádaných akcí se na jaře v roce 2021 z pandemických důvodů bohužel tentokrát neuskutečnilo pravidelné jarní relaxační setkání s klienty a spolupracovníky.

 

 • V září dne 12. 9. se uskutečnila komentovaná prohlídka pro naše klienty po krásách židovského města, kterou pro náš spolek realizoval profesionální průvodce a člen Židovské náboženské obce v Praze Jakub Schwab. Vyšlo nám krásné počasí a všichni jsme byli s prohlídkou spokojeni. Současně jsme se předběžně domluvili na pokračování v roce 2022.

 

 • Dne 21. 11. 2021 se konaly při příležitosti Světového dne vzpomínek na oběti silničního provozu (u nás známého jako Světového dne obětí DN) vzpomínkové akce pietního a preventivního charakteru. Program byl připraven ve spolupráci s Psychosociálním intervenčním týmem ČR (dále jen PIT) a dalšími partnery.

Vzpomínalo se nejdříve v Plzni dne 18.11. díky kulturní vzpomínkové akci v kostele U Ježíška, organizované poradnou pro pozůstalé Plzeňská zastávka, z.s. Akce nesla název „Vzpomínky na Kilbyho“ a měla připomenout nedávno zesnulého muzikanta Pavla Kilbergera, který přišel při dopravní nehodě o život, jakož i další oběti nehod.

Přímo třetí listopadovou neděli následovala již tradiční pietní akce ČSODN u Památníku obětí DN na pražském Chodově (s určitými omezeními vzhledem k pandemii COVID-19). Vzhledem k pandemické situaci jsme setkání s klienty tentokrát realizovali online prostřednictvím aplikace Zoom, nikoliv v salonku restaurace, jak jsme byli zvyklí z dob minulých. Akce byly propojeny vzpomínkou na oběti DN a prezentovány byly v médiích. Fotografie jsou umístěny v galerii našich webových stránkách (www.csodn.cz). Akce se zúčastnili zástupci dopravní Policie, oddělení BESIP a další spolupracovníci.

V rámci vzpomínkového řetězce následovaly další akce, konkrétně ekumenická bohoslužba v Kapli Smíření na odpočívadle D5 u Šlovic v blízkosti Plzně a v evangelickém kostele sv. Prokopa v Letovicích od 15 hodin.

 

Díky ochotě klientky ČSODN paní Šemberové, která vede keramickou dílnu v Domě dětí a mládeže Praha 2 a vzhledem k zájmu dalších klientů, se na podzim ve dnech 13. a 26.11. uskutečnilo také opakované tvůrčí setkání právě v této dílně. Zúčastnili se dospělí i děti a vznikly krásné vánoční ozdoby. Akce se setkala s velkým ohlasem a bylo domluveno pokračování i v následujícím roce 2022.

 

Finančně jsme podpořili v roce 2021 tři pozůstalé rodiny v celkové částce 17.000 Kč a v listopadu roku 2021 ještě devět dětí s ohledem na nekonanou akci Ferrari Owner’s Club for Children v celkové výši 18.000 Kč (tj. po 2.000 Kč každému z nich). Celkově jsme tedy podpořili pozůstalé rodiny a děti v částce 35 000 Kč.

 

 

II. Oblast spolupráce s mezinárodními, státními, neziskovými a firemními organizacemi

 

Od vzniku ČSODN intenzivně rozvíjíme spolupráci s různými organizacemi na státní, neziskové i firemní úrovni pro účely vzájemné informovanosti a především v oblasti rozšíření možností a forem pomoci občanům zasaženým dopravní nehodou a také v prevenci dopravní nehodovosti.

 

 

Mezinárodní organizace

 

Na základě připojení ČSODN k Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu jsme od roku 2009 v kontaktu s představiteli této evropské bezpečnostní platformy. Národním koordinátorem Evropské charty bezpečnosti silničního provozu je nově Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., se kterým jsme též v úzkém spojení.

 

Dále jsme od roku 2019 právoplatnými členy Evropské federace obětí silničního provozu (FEVR), která sdružuje podobně zaměřené organizace jako ČSODN. Aktivně jsme se podíleli na kampaních a tvorbě videa FEVR vztahujících se zejména ke Světovému dni obětí dopravních nehod. K tomuto účelu vznikla také kniha s názvem „Stories to be told, Voices to be heard“, kde má v českém originále i v anglickém překladu příspěvek naše klientka, předsedkyně Miluše Vondrušková a Mgr. Michaela Blatná.

Ve spolupráci s evropskými organizacemi podílejících se na prevenci dopravních nehod a řešení jejích následků chceme i nadále pokračovat.

 

Státní a vědecko-výzkumné organizace

 

Od dubna roku 2021 se ČSODN účastní v roli aplikačního garanta projektu „Komplexní systém psychologické ponehodové péče v ČR“ za účasti Mgr. Michaely Blatné – odborné garantky za psychologickou oblast a Mgr. Jany Neusarové, Ph.D. - koordinátorky preventivních projektů. Řešitelem projektu je zmiňované Centrum dopravního výzkumu (dále jen „CDV“). Projekt KOMPLEX je v rámci České republiky unikátním projektem, který klade důraz na propojení jednotlivých složek ponehodové péče. Využívá poznatků ze zahraničí a propojuje je s nově získanými poznatky o aktuálním stavu psychologické ponehodové péče v ČR. Projekt se zaměřuje na postupy krátkodobé krizové intervence i dlouhodobé psychologické péče (resp. psychoterapie), které na celonárodní úrovni poprvé propojí ve spolupracující celek, což je současně hlavním cílem projektu. V plánu je národní web podpory obětem, které bude spravovat CDV a v přípravě je také odborná kniha k projektu.

 

Spolupráce probíhá na bázi vzájemné informovanosti či ve spolupráci na přípravách Světového dne obětí dopravních nehod také s oddělením BESIP Ministerstva dopravy ČR, Policí ČR, Hasičským záchranným sborem ČR a dalšími státními institucemi.


 

Nestátní neziskové organizace

 

 • Spolupráce s Psychosociálním intervenčním týmem ČR pokračovala i v roce 2021 a spočívala zejména ve výměně informací, kontaktů a mezioborové spolupráci (zejména na akcích pořádaných ke Světovému dni obětí dopravních nehod).

 • ČSODN pokračuje se svou účastí v roli supervizora projektu Nadace Kolečko Dožij se dvaceti. Tohoto mezirezortního projektu se zúčastnili studenti středních škol vybraných v městech Ústeckého a Středočeského kraje v roce 2015 – 2016 a také dále v letech 2018-2019. Cílem projektu bylo, aby se mladí lidé zamysleli nad svým chováním v dopravě, uměli předcházet krizovým a rizikovým situacím a v případě vzniku nehody se správně zachovali. Současným cílem organizátorů je projekt předat středním školám, gymnáziím a středním odborným učilištím tzv. „na klíč“ s potřebnou dokumentací, aby si projekt mohly realizovat samy se svými regionálními partnery.

 • Dále jsme spolupracovali v rámci akcí různého zaměření s dalšími nestátními organizacemi: Dlouhá cesta, z.s., Plzeňská zastávka z.s. apod.

 • V létě roku 2021 vznikl nápad sepsat knihu vzpomínek pozůstalých našich klientů. Osloven byl Ing. Michal Vaněček, předseda správní rady NADACE T-SOFT ETERNITY, kterého nápad zaujal. Následně jsme začali pracovat na vzniku knihy. Kniha s názvem „Dopravní nehody a jejich oběti“ je před dokončením, vydání se plánuje do konce roku 2022.

 

 

Firemní subjekty

 

Díky nezištné pomoci firmy PERFECT OUTDOOR pana Hudečka jsou postupně od roku 2011 rozšiřovány a zkvalitňovány naše webové stránky, včetně doplnění obrazové galerie a možnosti stahování našich informačních letáčků přímo z webu. Návštěvnost se pohybuje v průměru kolem 20 návštěv denně (www.csodn.cz), přičemž největší návštěvnost našich webových stránek sledujeme v měsíci listopadu před Světovým dnem obětí dopravních nehod, kdy návštěvnost stoupá na přibližně 60 návštěv denně.

 

III. Oblast prevence dopravní nehodovosti

 

V průběhu roku jsme se stali iniciátory, organizátory, případně účastníky několika osvětových akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy i na zlepšování životních podmínek lidí zasažených nehodami, při kterých jsme současně spolupracovali s mnoha odborníky.

Oblast prevence v našem pojetí zahrnuje nejen složku preventivní (co dělat a jak se chovat, aby k dopravní nehodě vůbec nedošlo), ale také intervenční, tj. co dělat, kam se obrátit, když k dopravní nehodě již dojde. Tato činnost je řešena formou informačních letáčků, materiálů, článků v tisku, účastí v různých médiích, intenzivní spoluprací s dalšími organizacemi při osvětě veřejnosti (včetně vybraných univerzit) a v neposlední řadě informacemi na našich webových stránkách nebo prostřednictvím naší publikační činnosti.

 

 

IV. Oblast vnitřní organizace a rozvoj činnosti

 

 • Z důvodu nedostatku mzdových finančních prostředků pokračuje činnost poradenské kanceláře na bázi dobrovolnické činnosti a dobrovolnických smluv. Finanční prostředky organizace získává především ze sponzorských darů individuálních dárců.

 • Roli odborné garantky za psychologickou oblast zastává i nadále Mgr. Michaela Blatná. Právní poradenství poskytuje Mgr. Mařan a od roku 2021 jsme zahájili spolupráci také s advokáty advokátní kanceláře KŠD Legal. Pokračuje také spolupráce s advokátní kanceláří JUDr. Čejkové zejména na tvorbě a revizích materiálů týkajících se náhrady škody a pomoci poškozeným a pozůstalým po stránce právní.

 • V rámci mediální činnosti vystupovali jednotliví zástupci ČSODN a naši odborní garanti při různých příležitostech, zejména v televizi ke Světovému dni obětí dopravních nehod (zejména ve zpravodajství České televize). O činnosti ČSODN je také pojednání v knize „Zabíjím rychle: Cena: 13 minut“ od autorky Marcely Pecháčkové, ve které má svůj příspěvek naše předsedkyně Miluše Vondrušková.

 • Pětičlenný výbor organizace se schází pravidelně každé prvé pondělí v měsíci v sídle ČSODN, s partnery se setkáváme v prostorách Autoklubu ČR.

 • Trvale udržujeme a zkvalitňujeme prostor kolem Památníku obětí dopravních nehod na Chodově (doplnění okrasných keřů a rostlin, nákup, úprava i montáž řetězů u vstupu do prostoru Památníku, pravidelný úklid a sekání trávy v prostoru Památníku i dlouhodobá snaha o jeho osvětlení atd.).

 • Jsou distribuovány přepracované a aktualizované vizitky a dva druhy informačních

letáčků (leporela) prostřednictvím našich webových stránek.

 

 

 

V Praze dne 31.5.2022

Nejnovější aktuality
22.11.2023
Světový den obětí dopravních nehod
14.11.2023
Světový den obětí dopravních nehod
12.11.2023
Keramika
partner partner partner partner partner partner partner partner