České sdružení obětí dopravních nehod


Výroční zpráva o činnosti ČSODN za rok 2019

Výroční zpráva o činnosti ČSODN za rok 2019

 

 

 

     

 

 

 

.

 

 

 

      I.  Úvod

 

          České sdružení obětí dopravních nehod (dále jen ČSODN) bylo založeno v květnu roku 2004 z iniciativy deseti zakladatelů, z nichž většina přišla při dopravní nehodě
o člena rodiny. ČSODN je registrováno jako zapsaný spolek na Rejstříkovém soudu.

Jednou z hlavních náplní činnosti sdružení, jak vyplývá ze stanov, je snaha                        o komplexní podporu obětem dopravních nehod a jejich rodinným příslušníkům, včetně vytváření podmínek pro zlepšování jejich postavení ve společnosti. Důležitým prvkem je také úsilí ČSODN zapojit se do aktivit v oblasti prevence a snižování počtu dopravních nehod (dále jen DN) s těžkými zdravotními následky nebo s následkem smrti.

Díky dlouhodobé spolupráci s Ministerstvem dopravy České republiky (dále MD) ČR, resp. s BESIPem jsme se již v předcházejících letech zapojili do dvou důležitých bezpečnostně - preventivních projektů (Nemyslíš-zaplatíš a (NE)zvratné osudy) a  získali od 1. 10. 2009  možnost pronájmu kanceláře v areálu MD ČR sídlícím na nábřeží Ludvíka Svobody s ročním prodlužováním smlouvy. Bohužel pronájem kanceláře byl bez předchozího upozornění k 30.11.2017 ukončen. Výborové schůze řešíme setkáváním se na adrese spolku tedy v bytě manželů Vondruškových. Velkou pomocí pro činnost spolku byla nabídka pana Budiny z Českého autoklubu na možnost využití jejich prostor pro výborové schůze a další akce ČSODN, kterou jsme již několikrát využili. Další velkou ranou pro činnost ČSODN bylo náhlé úmrtí dlouholetého člena JUDr. Josefa Biňovce, které jsme řešili nasmlouváním spolupráce s jeho bývalou spolupracovnicí JUDr. Čejkovou a Mgr. Mařanem.

Výroční zpráva je pro přehlednost zpracována do jednotlivých kapitol, aby co nejvýstižněji prezentovala úsilí členů ČSODN a spolupracovníků při naplňování společných představ o komplexní a profesionální (i když na dobrovolnické bázi) pomoci poškozeným a pozůstalým po obětech dopravních nehod.

      Zároveň bychom velmi rádi poděkovali všem, kteří se podíleli v uplynulém roce na spolupráci s klienty a na vytváření podmínek pro zkvalitňování činnosti ČSODN. Dále také těm, kteří svou aktivitou především v bezpečnostně-preventivních projektech přispěli našim záměrům podílet se na snížení počtu mrtvých a těžce zraněných na našich silnicích.

Členové ČSODN jsou ale zdrcení loňským  počtem mrtvých na našich silnicích i když proti  roku 2018  (571).došlo k jejímu mírnému snížení (549)

                                                                                       
 

 

II. Oblast práce s klienty

 

 • Od vzniku sdružení do konce roku 2019, se na nás obrátilo přes 550 spoluobčanů, kterým bylo poskytnuto požadované poradenství. Jednalo se zejména o právní konzultace a  psychosociální poradenství. Klienti využívali námi nabízených služeb a přibližně v 70 % také dalších služeb našich spolupracovníků a odborných garantů (zejména advokátů specializujících se na problematiku náhrady škody a v některých případech psychologů). S řadou z nich je udržován dlouhodobý kontakt. Režim práce s informacemi o klientech a jejich uložení vychází ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, proti případnému zneužití včetně DPRA.

 

 

 

 • Také po celý rok 2019 zůstala také možnost zprostředkovat kontakt s dalšími právníky. Rychlým náhradním řešením se stala dohoda o spolupráci s jeho bývalou asistentkou JUDr. Čejkovou Jako přínosnou hodnotíme také spolupráci s dopravním psychologem a soudním znalcem PhDr. Martinem Kořánem, CSc. (konzultační výpomoc a metodické vedení, spolupráce na publicistických pořadech pro veřejnost, vztahujících se k tematice dopravní nehodovosti). Významná je též spolupráce s PhDr. Annou Arnoldovou - odbornou garantkou za oblast sociálního zabezpečení (každoroční proškolení o změnách zákonů ze sociální oblasti, konzultace při práci s klienty, aktualizace materiálu ABC poškozeným po DN, který slouží jako přehled základních informaci. Pokračuje spolupráce s Nadací Karla Janečka a platformou vize 0 panemBudským
 • Z pořádaných akcí se dne 17 -19.5. 2019 uskutečnilo pravidelné jarní relaxační setkání s klienty a spolupracovníky v počtu 20 účastníků. Relaxační pobyt byl zajištěn v penzionu Amálka v Třeboni. V pátek se uskutečnila Valná hromada ČSODN a druhý den následovaly besedy s našimi klienty a odbornými garanty (viz fota na web. stránkách www.csodn.cz). V odpoledních hodinách se zájemci zúčastnili návštěvy a prohlídky města s odborným výkladem.. V neděli v dopoledních hodinách proběhla relaxační skupina a po obědě se všichni vydali na krátkou vycházku po okolí..

 

 •                     

Dne 17. 11. 2019 se konaly při příležitosti Světového dne obětí DN vzpomínková akce pietního a preventivního charakteru. Program byl připraven ve spolupráci s Psychosociálním intervenčním týmem a Charitou Plzeň Řetězec akcí pokračoval  ekumenickou bohoslužbou v Kapli Smíření na odpočívadle D5 u Šlovic v blízkosti Plzně,

Pietní akce ČSODN u Památníku obětí DN na pražském Chodově a setkání klientů s členy ČSODN v salonku restaurace Červená cibule na Kačerově v Praze 4 se zúčastnilo cca  40 osob. Akce byly propojeny vzpomínkou na oběti DN a prezentovány byly v médiích. Fotografie jsou umístěny v galerii našich webových stránkách (www.csodn.cz). Akce se zúčastnili zástupci Policie, BESIPu ,  a dalších spolupracovníků.

Díky ochotě klientky paní Šemberové, která vede keramickou dílnu v Domě dětí a mládeže a zájmu dalších klientů, se na jaře a na podzim uskutečnilo opakované tvůrčí setkání právě v této dílně. Zúčastnili se dospělí i děti a vznikly krásné vánoční ozdoby. Akce se setkala s velkým ohlasem a bylo domluveno pokračování i  v roce 2020.

      Dne 6 12. 2019 předali zástupci Ferrari Owner’s Club v novém showroomu firmy Scuderia v Dejvicích finanční dary, pěti vybraným rodinám - sedmi pozůstalým dětem, klientům ČSODN, v celkové výši 150 000 Kč  Fotografie z akce jsou umístěny v galerii webu

ČSODN

       Finančně podporujeme pravidelně dvakrát do roka z našich prostředků rodinu naší klientky v její nelehké ,dlouhodobě trvající psychosociální situaci. 

 

III. Oblast spolupráce s mezinárodními, státními, neziskovými a firemními organizacemi

 

Od vzniku ČSODN intenzivně rozvíjíme spolupráci s různými organizacemi na státní, neziskové i firemní úrovni pro účely vzájemné informovanosti a především v oblasti možností a forem pomoci občanům zasaženým dopravní nehodou a také v prevenci dopravní nehodovosti.

 

 

Mezinárodní organizace

 

Na základě připojení ČSODN k Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu  jsme pokračovali v plnění jednotlivých úkolů. V návaznosti na výstupy Mezinárodní konference o bezpečnosti v dopravě pořádané v říjnu 2010 Motocyklové asociace ČR
a ČSODN byla vytvořena výzva směřující k založení volné asociace neziskových organizací zaměřených na bezpečnost v dopravě. Tato aktivita vyústila v zakládající schůzku „DOBEZ“ (www.dobez.cz) uskutečněnou v červnu 2012, které se zúčastnilo
8 zástupců neziskových organizací (např. spolupořadatel Sdružení řidičů, Pražské matky
a český zástupce Evropské charty bezpečnosti silničního provozu - Národní korespondent Libros Ostrava). V roce 2013- 2017 jsme se snažili více prohloubit spolupráci a rozvíjet myšlenky DOBEZ. Bohužel i přes velké úsilí zástupců zakládajících organizací (ČSODN, Motocyklové asociace ČR a Svazu řidičů) se nedařilo tuto činnost dále rozvíjet

Dále jsme v kontaktu na bázi e-komunikace s evropskou organizací FEVR  se sídlem v Ženevě, která sdružuje podobně zaměřené organizace jako ČSODN.  V dubnu předloňského roku se setkali dva zástupci organizace v Praze s prezidentem FEVR pane,Merchem, které vyústilo v pozvání na výroční zasedání FEVRU v září v Barceloně. Na tomto zasedání bylo, na základě dlouhodobé spolupráce, ČSODN předběžně přijato za stálého člena. V loňském roce v červnu převzali zástupci ČSODN v Munstru oficiální certifikát Ve spolupráci s evropský mi organizacemi v oblasti dopravních nehod a řešení jejích následků chceme i nadále pokračujeme.

  

 

Státní organizace

 

 • Pokračuje spolupráce s Probační a mediační službou ČR především v oblasti vzájemné informovanosti o možnostech a službách pro spoluobčany zasažené DN.
 • Jak již bylo zmíněno, po celý rok jsme se snažili kontaktovat příslušná místa  
   (Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)
   za účelem zajištění dostatku finančních prostředků pro naši další činnost v roce 2020.
  Bohužel s minimální ozvěnou..   
 • Na základě kontaktů s vedoucími oddělení BESIP při MD ČR se zástupci ČSODN zúčastňovali schůzek, na kterých byly řešeny další postupy spolupráce, především v oblasti prevence a snižování počtu těžkých DN s následky trvalého poškození zdraví nebo smrti účastníků. Spolupráce byla zahájena při přípravách akcí v rámci Světového dne obětí DN..
 •  

      Nestátní neziskové organizace

 

 • Spolupráce probíhá s Asociací občanských poraden (AOP) na bázi vzájemné výměny informací.
 • Spolupráce s Psychosociálním intervenčním týmem pokračovala i v roce 2019 a  spočívala zejména ve výměně informací, kontaktů a týmové mezioborové spolupráci (např. na akcích pořádaných ke Světovému dni obětí DN.
 • ČSODN se připojila svou účastí v roli supervizora projektu Nadace Kolečko Dožij se dvaceti, jehož se zúčastnili studenti středních škol vybraných v městech Ústeckého a Středočeského kraje. Cílem projektu bylo, aby se mladí lidé zamysleli nad svým chováním v dopravě, uměli předcházet krizovým a rizikovým situacím a v případě DN se správně zachovat. Výsledkem bylo předáno ocenění dvěma zástupcům organizací na mezinárodní úrovni na zasedání ERSCHARTER 2018 v červnu v Bruselu. Byla navázána řada zajímavých kontaktů např. s presidentem FIA  panem Todtem
 • V průběhu roku pokračovala spolupráce s nadací Ferrari Owner´s Club for Children. Spolupráce se osvědčila a vyústila dne 6. 12. 2019 ve slavnostní odpoledne, kdy představitelé nadace FOC  za účasti zástupců ČSODN předali pěti rodinám se sedmi  pozůstalými dětmi, jejichž rodiče zahynuli při DN, celkovou částku 150 000 Kč a drobné dary pro děti (hračky apod.)).
 • Pokračuje i dlouhodobá smlouva o spolupráci zaměřena především na finanční pomoc našim klientům s Nadací Karla Janečka.
 • Dále jsme spolupracovali v rámci akcí různého zaměření s dalšími nestátními organizacemi: SOS Centrum Diakonie Církve Českobratrské evangelické, OS Rafae, OS Dlouhá cesta, Plzeňská zastávka,  Motocyklovou asociací ČR a především s Autoklubem ČR i platformou Vize 0i.

 

 

 

 

 

 

Firemní subjekty

 

 • Díky nezištné pomoci firmy PERFECT OUTDOOR pana Hudečka jsou postupně od roku 2011 rozšiřovány a zkvalitňovány naše webové stránky, včetně doplnění obrazové galerie a možnosti stahování našich informačních letáčků přímo z webu, včetně možnosti umístění anglického překladu našeho úvodu a letáků do zvláštní, k tomu účelu vytvořené sekce. Návštěvnost se pohybuje v průměru kolem 50 návštěv denně  (www.csodn.cz)..

 

 

IV. Oblast prevence dopravní nehodovosti

 

V průběhu roku jsme se stali iniciátory, organizátory, případně účastníky řady osvětových akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy i na zlepšování životních podmínek lidí zasažených DN, při kterých jsme spolupracovali s mnoha odborníky.

Oblast prevence v našem pojetí zahrnuje nejen složku preventivní (co dělat a jak se chovat, aby k dopravní nehodě vůbec nedošlo), ale také intervenční, tj. co dělat, kam se obrátit, když k dopravní nehodě již dojde. Tato činnost je řešena formou informačních letáčků, materiálů, článků v tisku, účastí v různých médiích, intenzivní spoluprací s dalšími organizacemi při osvětě veřejnosti a v neposlední řadě informacemi na našich webových stránkách.

      Zapojili jsme se do mezinárodní akce Evropský týden mobility  především do akce

      Den bez úmrtí na silnici EDWARD .

     

 

 

V. Oblast vnitřní organizace a rozvoj činnosti 

 

 

 

 

 • Z důvodu nedostatku mzdových finančních prostředků pokračuje činnost poradenské kanceláře na bázi dobrovolnické činnosti a dobrovolnických smluv. Finanční prostředky organizace získává především z drobných sponzorských darů.
 • Funkci vedoucí poradenské kanceláře zastává Mgr. Michaela Blatná, garant pro oblast psychologické pomoci. Právní poradenství po úmrtí JUDr Biňovce  poskytuje JUDr. Čejková
 • Důležitým, momentem pro  činnost ČSODN byla díky přispění vedení MD ČR možnost dlouhodobého využívání prostor MD za výhodných ekonomických podmínek  až do listopadu 2017, kdy bez předběžného upozornění nám z důvodů právních (dle písemného vyjádření právníků z MD ČR) byl ukončen pronájem kanceláře.
 • V průběhu roku byly zakoupeny tematicky zaměřené publikace pro účely našeho vzdělávání, případně vzdělávání našich spolupracovníků a pro informaci klientům (viz naše webové  stránky), včetně námi vydané publikace.
 • V průběhu roku byly zasílány vybraným státním i nestátním organizacím návrhy na             spolupráci a pomoc při rozvoji ČSODN.

.

 • V rámci mediální činnosti vystupovali jednotliví zástupci ČSODN a naši odborní garanti při různých příležitostech v rozhlase i televizi (zejména ve zpravodajství České televize
  a různých jejich relacích i soukromých televizí, včetně účasti místopředsedy v diskusním pořadu internetové televize I-Dnes o hrůzném navýšení počtu mrtvých v loňském roce  atd. O činnosti ČSODN informoval také tisk, např. Mladá Fronta Dnes a další regionální deníky.
 • Pětičlenný výbor organizace se scházel pravidelně každé prvé pondělí v měsíci v kancelář(poradně) na MD ČR. Vzhledem k ukončení pronájmu kanceláře na MD ČR jsme museli přistoupit k náhradnímu ne nejvhodnějšímu řešení.
 • Trvale udržujeme a zkvalitňujeme prostor kolem Památníku obětí DN na Chodově (doplnění okrasných keřů a rostlin, nákup, úprava i montáž řetězů u vstupu do prostoru Památníku, pravidelný úklid a sekání trávy v prostoru Památníku i dlouhodobá snaha o jeho světlení atd.). Dne 13.3. 2017 byla po dlouhodobé snaze podepsána nová smlouva s MHMP (bez finančních nároků) na desetiletou výpůjčku pozemku pod Památníkem obětí DN na Chodově.
 • V průběhu roku jsou pořádány pro členy, klienty a spolupracovníky zajímavé akce jako vycházky po krásách staré Prahy, návštěvy zajímavých i historických míst (např. odborně vedená prohlídka Poslanecké sněmovny) atd.
 • Jsou distribuovány přepracované a aktualizované vizitky a dva druhy informačních

     letáčků (leporela), přes naše webové stránky.

 

.

 

 

 

 

V Praze dne 24. 5. 2020

 

 

partner partner partner partner partner partner partner partner