CZ | EN
ÚvodNaše službyAktualityKontaktyMožnost podpory
AKTUALITY
6.6.2017
Informace o poradně Vigvam pro děti po ztrátě blízkých

VÍCE >>
31.5.2017
Pozvánka na schůzi výboru a spolupracovníků

VÍCE >>
15.5.2017
Informace o Relaxačním setkání členú ČSODN s kliety a spolupracovníky ve dnech 12-14.5.2017 v Českém Šternberku

VÍCE >>

Výroční zpráva o činnosti ČSODN za rok 2015

      

                            Výroční zpráva o činnosti ČSODN za rok 2015

 

 

      I.  Úvod

 

          České sdružení obětí dopravních nehod (dále jen ČSODN) bylo založeno v květnu roku 2004 z iniciativy deseti zakladatelů, z nichž většina přišla při dopravní nehodě
o člena rodiny. ČSODN je registrováno jako občanské sdružení u Ministerstva vnitra České republiky (dále jen ČR).

Jednou z hlavních náplní činnosti sdružení, jak vyplývá ze stanov, je snaha                        o komplexní podporu obětem dopravních nehod a jejich rodinným příslušníkům, včetně vytváření podmínek pro zlepšování jejich postavení ve společnosti. Důležitým prvkem je také úsilí ČSODN zapojit se do aktivit v oblasti prevence a snižování počtu dopravních nehod (dále jen DN) s těžkými zdravotními následky nebo s následkem smrti.

Díky dlouhodobé spolupráci s Ministerstvem dopravy České republiky (dále MD) ČR, resp. s BESIPem jsme se již v předcházejících letech zapojili do dvou důležitých bezpečnostně - preventivních projektů (Nemyslíš-zaplatíš a (NE)zvratné osudy) a  získali od 1. 10. 2009  možnost pronájmu kanceláře v areálu MD ČR sídlícím na nábřeží Ludvíka Svobody s ročním prodlužováním smlouvy.

Výroční zpráva je pro přehlednost zpracována do jednotlivých kapitol, aby co nejvýstižněji prezentovala úsilí členů ČSODN a spolupracovníků při naplňování společných představ o komplexní a profesionální (i když na dobrovolnické bázi) pomoci poškozeným a pozůstalým po obětech dopravních nehod.

      Zároveň bychom velmi rádi poděkovali všem, kteří se podíleli v uplynulém roce na spolupráci s klienty a na vytváření podmínek pro zkvalitňování činnosti ČSODN. Dále také těm, kteří svou aktivitou především v bezpečnostně-preventivních projektech přispěli našim záměrům podílet se na snížení počtu mrtvých a těžce zraněných na našich silnicích.

      Bohužel tato naše snaha vyšla v loňském roce znovu naprázdno. Počty  mrtvých totiž proti roku 2013 opět stouply v roce 2014 o 60  osob a v roce 2015 o dalších 40. Důvodem kromě jiného je ukolébání celé společnosti s příznivě se vyvíjejícími statistikami předcházejících let a dále se jasně projevil nedostatek financí, který zapříčinil nemožnost pokračovat v celé řadě celostátních a resortních preventivních projektů. Je pravdou ,že v druhé polovině roku 2015 se situace mírně zlepšila díky započetí celé řady projektů a získání dotací z EU ..


 

 

II. Oblast práce s klienty

 

·        Od vzniku sdružení do konce roku 2015 se na nás obrátilo přes 400 spoluobčanů, kterým bylo poskytnuto požadované poradenství. Jednalo se zejména o právní konzultace a  psychosociální poradenství. Klienti využívali námi nabízených služeb a přibližně v  70 % také dalších služeb našich spolupracovníků a odborných garantů (zejména advokátů specializujících se na problematiku náhrady škody a v některých případech psychologů). S řadou z nich je udržován dlouhodobý kontakt. Režim práce s informacemi o klientech a jejich uložení vychází ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, proti případnému zneužití.

 

 

 

·        Také po celý rok 2015 pokračovala spolupráce s naším právním odborným garantem s JUDr. Biňovcem.  Zůstala také možnost zprostředkovat kontakt s  JUDr. Odehnalem z Brna a JUDr. Nedělovou z Prahy, která se specializuje na rodinné právo, včetně řešení dědických otázek, bytové problematiky a také na obchodní právo. Jako přínosnou hodnotíme také spolupráci s dopravním psychologem a soudním znalcem PhDr. Martinem Kořánem, CSc. (konzultační výpomoc a metodické vedení, spolupráce na publicistických pořadech pro veřejnost, vztahujících se k tematice dopravní nehodovosti). Významná je též spolupráce s PhDr. Annou Arnoldovou - odbornou garantkou za oblast sociálního zabezpečení (každoroční proškolení o změnách zákonů ze sociální oblasti, konzultace při práci s klienty, aktualizace materiálu „Přehled systému péče o oběti DN v evropských zemích, který slouží jako přehled základních informaci. Důležitým přínosem pro kvalitu poradenské činnosti je možnost využít supervizí aktivity PhDr. Jarmily Čierné.

·        Na základě započaté spolupráce s Nadací Karla Janečka byla v květnu vyplacena finanční pomoc třem rodinám ve výší 2x10 tis. a jednou ve výši 15 tis Kč těžce sociálně zatíženým ztrátou člena (živitele) rodiny při DN.  

·        Z pořádaných akcí se dne 22 -24. 5. 2015 uskutečnilo pravidelné jarní relaxační setkání s klienty a spolupracovníky v počtu 18 účastníků. Relaxační pobyt byl zajištěn v penzionu Abbazia ve Františkových Lázních. V pátek se uskutečnila Valná hromada a druhý den následovaly besedy s našimi klienty a odbornými garanty (viz fota na web. stránkách www.csodn.cz). V odpoledních hodinách se zájemci zúčastnili návštěvy přírodní rezervace SOOS, Motýlýho důmu a keramické dílny v Novém Drahově. Po návratu ve večerních hodinách byla zajištěna relaxační část  v úžasném františkolázeňském

     Aquaforu..

 

·                            

Dne 15. 11. 2015 se konaly při příležitosti Světového dne obětí DN vzpomínková akce pietního a  preventivního charakteru. Program byl připraven ve spolupráci s Psychosociálním intervenčním týmem (dále jen PIT). Řetězec akcí pokračoval  ekumenickou bohoslužbou v Kapli Smíření na odpočívadle D5 u Šlovic v blízkosti Plzně, a v kostele sv. Václava v Olomouci . Vzpomínalo se také ve spolku Plzeňská zastávka

Pietní akce ČSODN u Památníku obětí DN na pražském Chodově a setkání klientů s členy ČSODN v salonku restaurace Červená cibule na Kačerově v Praze 4 se zúčastnilo cca  40 osob. Akce byly propojeny vzpomínkou na oběti DN a prezentovány byly v médiích. Fotografie jsou umístěny v galerii našich webových stránkách (www.csodn.cz). Akce se zúčastnili zástupci Policie, BESIPu a dalších spolupracovníků.

Díky ochotě klientky paní Šemberové, která vede keramickou dílnu v Domě dětí a mládeže a zájmu dalších klientů, se koncem listopadu uskutečnilo opakované tvůrčí setkání právě v této dílně. Zúčastnili se dospělí i děti a vznikly krásné vánoční ozdoby. Akce se setkala s velkým ohlasem a bylo domluveno pokračování v roce 2016.

      Dne 4 12. 2015 předali zástupci Ferrari Owner’s Club ve Scuderii v Dejvicích finanční     dary vybraným rodinám – pozůstalým dětem, klientům ČSODN, v celkové výši 250 000 Kč  Fotografie z akce jsou umístěny v galerii webu ČSODN.

       Finančně podporujeme pravidelně dvakrát do roka z našich prostředků rodinu naší klientky v její nelehké ,dlouhodobě trvající psychosociální situaci. 

 

III. Oblast spolupráce s mezinárodními, státními, neziskovými a firemními organizacemi

 

Od vzniku ČSODN intenzivně rozvíjíme spolupráci s  různými organizacemi na státní, neziskové i firemní úrovni pro účely vzájemné informovanosti a především v oblasti možností a forem pomoci občanům zasaženým dopravní nehodou a také v prevenci dopravní nehodovosti.

 

 

Mezinárodní organizace

 

Na základě připojení ČSODN k Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu  jsme pokračovali v plnění jednotlivých úkokolů. V návaznosti na výstupy Mezinárodní konference o bezpečnosti v dopravě pořádané v říjnu 2010 Motocyklové asociace ČR
a ČSODN byla vytvořena výzva směřující k založení volné asociace neziskových organizací zaměřených na bezpečnost v dopravě. Tato aktivita vyústila v zakládající schůzku „DOBEZ“ (
www.dobez.cz) uskutečněnou v červnu 2012, které se zúčastnilo
8 zástupců neziskových organizací (např. spolupořadatel Sdružení řidičů, Pražské matky
a český zástupce Evropské charty bezpečnosti silničního provozu - Národní korespondent Libros Ostrava). V roce 2013 i 2014 jsme se snažili více prohloubit spolupráci a rozvíjet myšlenky DOBEZ. Bohužel i přes velké úsilí zástupců zakládajících organizací (ČSODN, Motocyklové asociace ČR a Svazu řidičů) se nedařilo tuto činnost dále rozvíjet

Dále jsme v kontaktu na bázi e-komunikace s evropskou organizací FEVR  se sídlem v Ženevě, která sdružuje podobně zaměřené organizace jako ČSODN.  Ve spolupráci s evropskými organizacemi v oblasti dopravních nehod a řešení jejích následků chceme i nadále pokračovat.

 

Státní organizace

 

·        Pokračuje spolupráce s Probační a mediační službou ČR především v oblasti vzájemné informovanosti o možnostech a službách pro spoluobčany zasažené DN.

·        Trvale udržujeme kontakt a spolupráci s  Ministerstvem pro místní rozvoj ČR prostřednictvím ThLic. Tomáše Kotrlého (výměna informací, připomínkování dokumentů - zejména standardů v poradenství pro pozůstalé, pomoc při tisku našich informačních materiálů apod.).

·        Jak již bylo zmíněno, po celý rok jsme se snažili kontaktovat příslušná místa  
 (Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)
 za účelem zajištění dostatku finančních prostředků pro naši další činnost v roce 2015.
Bohužel s minimální ozvěnou..   

·        Na základě kontaktů s vedoucími oddělení BESIP při MD ČR se zástupci ČSODN zúčastňovali schůzek, na kterých byly řešeny další postupy spolupráce, především v oblasti prevence a snižování počtu těžkých DN s následky trvalého poškození zdraví nebo smrti účastníků. Spolupráce byla zahájena při přípravách akcí v rámci Světového dne obětí DN. Pro rok 2016 připravujeme obnovení projektu elektronického pamětníku obětí DN.

     

 

      Nestátní neziskové organizace

 

·        Spolupráce probíhá s Asociací občanských poraden (AOP) na bázi vzájemné výměny informací.

·        Spolupráce s Psychosociálním intervenčním týmem pokračovala i v roce 2014 a  spočívala zejména ve výměně informací, kontaktů a týmové mezioborové spolupráci (např. na akcích pořádaných ke Světovému dni obětí DN.

·        V průběhu roku pokračovala spolupráce s nadací Ferrari Owner´s Club for Children. Spolupráce se osvědčila a vyústila dne 4. 12. 2015 ve slavnostní odpoledne, kdy představitelé nadace FOC  za účasti zástupců ČSODN předali čtyř rodinám se sedmi  pozůstalými dětmi, jejichž rodiče zahynuli při DN, celkovou částku 250 000 Kč a drobné dary pro děti (hračky).

·        V průběhu roku byla podepsána dlouhodobá smlouva o spolupráci zaměřena především na finanční pomoc našim klientům s Nadací Karla Janečka.

·        Dále jsme spolupracovali v rámci akcí různého zaměření s dalšími nestátními organizacemi: SOS Centrum Diakonie Církve Českobratrské evangelické, OS Rafae, OS Dlouhá cesta, Plzeňská zastávka,  Motocyklovou asociací ČR a dalšími.

 

 

 

 

 

 

Firemní subjekty

 

·        Díky nezištné pomoci firmy PERFECT OUTDOOR pana Hudečka jsou postupně od roku 2011 rozšiřovány a zkvalitňovány naše webové stránky, včetně doplnění obrazové galerie a možnosti stahování našich informačních letáčků přímo z webu, včetně možnosti umístění anglického překladu našeho úvodu a letáků do zvláštní, k tomu účelu vytvořené sekce. Návštěvnost se pohybuje v průměru kolem 60 návštěv denně  (www.csodn.cz)..

 

 

IV. Oblast prevence dopravní nehodovosti

 

V průběhu roku jsme se stali iniciátory, organizátory, případně účastníky řady osvětových akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy i na zlepšování životních podmínek lidí zasažených DN, při kterých jsme spolupracovali s mnoha odborníky.

Dne 18.6. se uskutečnil v PS odborný seminář pořádaný ČSODN, Hospodářským výborem resp.Podvýborem pro dopravu a BESIPem.zaměřeným na dohodnutí společného postupu pro snížení počtu těžkých dopravních nehod s těžce zraněnými nebo mrtvými účastníky.. Současně byl představen záměr projektu ČSODN znovuzprovoznění internetového pamětníku obětí DN.

 Oblast prevence v našem pojetí zahrnuje nejen složku preventivní (co dělat a jak se chovat, aby k dopravní nehodě vůbec nedošlo), ale také intervenční, tj. co dělat, kam se obrátit, když k dopravní nehodě již dojde. Tato činnost je řešena formou informačních letáčků, materiálů, článků v tisku, účastí v různých médiích, intenzivní spoluprací s dalšími organizacemi při osvětě veřejnosti a v neposlední řadě informacemi na našich webových stránkách.

 

 

 

V. Oblast vnitřní organizace a rozvoj činnosti 

 

 

Dne 16. 11. 2015 se uskutečnilo Mimořádná valná hromada, na které účastníci odsouhlasili změnu stanov a změnu názvu organizace na ČSODN zapsaný spolek vyplývající z nového Občanského zákoníku a dalších právních norem. Všechny změny byly do koce roku zapsány na Rejstříkovém soudu.

 

·        Z důvodu nedostatku mzdových finančních prostředků pokračuje činnost poradenské kanceláře na bázi dobrovolnické činnosti a dobrovolnických smluv. Finanční prostředky organizace získává především z drobných sponzorských darů.nebo za zpracováníodborných materiálů např. pro MD ČR (BESIP).

·        Od 1. 1. 2010 je v platnosti dohoda o poskytování supervize s externí supervizorkou - paní PhDr. Jarmilou Čiernou pro účely zvýšení jistoty psychosociálních poradců poradenské kanceláře ČSODN v odborné práci s klienty a poskytnutí odborné zpětné vazby, včetně prevence syndromu vyhoření - rozvíjení psychohygienických pravidel při práci s klienty.

·        Funkci vedoucí poradenské kanceláře zastává Mgr. Michaela Blatná, garant pro oblast psychologické pomoci. Právní poradenství poskytuje i nadále člen ČSODN JUDr. Josef Biňovec. Do naší činnosti se zapojila dobrovolnice Bc. Kateřina Okrouhlická, studentka psychologie.

·        Důležitým, již zmíněným, momentem pro další činnost ČSODN byla díky přispění vedení MD ČR možnost dalšího využívání prostor MD za výhodných ekonomických podmínek i v roce 2015.

·        V průběhu roku byly zakoupeny tematicky zaměřené publikace pro účely našeho vzdělávání, případně vzdělávání našich spolupracovníků a pro informaci klientům (viz naše webové  stránky), včetně námi vydané publikace.

·        V průběhu roku byly zasílány vybraným státním i nestátním organizacím návrhy na             spolupráci a pomoc při rozvoji ČSODN.

Na základě stanovené koncepce jsme dokončili úpravy metodického materiálu Návrh komplexního systému péče o oběti DN v ČR, především přílohy ABC poškozených
a pozůstalých po obětech DN
, které  pravidelně  aktualizujeme. Na konci roku byl materiál za pomoci Besipu kompletně graficky i strukturálně přepracován a byly do něj implementovány změny vyplývající z nového Občanského zákoníku.

·        V rámci mediální činnosti vystupovali jednotliví zástupci ČSODN a naši odborní garanti při různých příležitostech v rozhlase i televizi (zejména ve zpravodajství České televize
a různých jejich relacích atd. O činnosti ČSODN informoval také tisk, např. Mladá Fronta Dnes a další regionální deníky.

·        Pětičlenný výbor organizace se schází pravidelně každé prvé pondělí v měsíci v kancelář(poradně) na MD ČR.

·        Trvale udržujeme a zkvalitňujeme prostor kolem Památníku obětí DN na Chodově (doplnění okrasných keřů a rostlin, nákup, úprava i montáž řetězů u vstupu do prostoru Památníku, pravidelný úklid a sekání trávy v prostoru Památníku atd.).

·        Jsou distribuovány přepracované a aktualizované vizitky a dva druhy informačních

     letáčků (leporela)

 

.

 

 

 

 


Napište nám - rychlý kontaktpartner partner partner partner partner partner partner partner partner partner