CZ | EN
ÚvodNaše službyAktualityKontaktyMožnost podpory
AKTUALITY
3.7.2019
Výzva řidičům a ostatním účastníkům silničního provozu

VÍCE >>
4.6.2019
Pozvánka na schůzi výboru a spolupracovníků

VÍCE >>
24.5.2019
Informace o průběhu jarního relaxačního setkání v Třeboni

VÍCE >>

Výroční zpráva o činnosti ČSODN za rok 2017

 

Výroční zpráva o činnosti ČSODN za rok 2017

 

 

I. Úvod

 

České sdružení obětí dopravních nehod (dále jen ČSODN) bylo založeno v květnu roku 2004 z iniciativy deseti zakladatelů, z nichž většina přišla při dopravní nehodě
o člena rodiny. ČSODN je registrováno jako zapsaný spolek na Rejstříkovém soudu.

Jednou z hlavních náplní činnosti sdružení, jak vyplývá ze stanov, je snaha o komplexní podporu obětem dopravních nehod a jejich rodinným příslušníkům, včetně vytváření podmínek pro zlepšování jejich postavení ve společnosti. Důležitým prvkem je také úsilí ČSODN zapojit se do aktivit v oblasti prevence a snižování počtu dopravních nehod (dále jen DN) s těžkými zdravotními následky nebo s následkem smrti.

Díky dlouhodobé spolupráci s Ministerstvem dopravy České republiky (dále MD) ČR, resp. s BESIPem jsme se již v předcházejících letech zapojili do dvou důležitých bezpečnostně - preventivních projektů (Nemyslíš-zaplatíš a (NE)zvratné osudy) a získali od 1. 10. 2009 možnost pronájmu kanceláře v areálu MD ČR sídlícím na nábřeží Ludvíka Svobody s ročním prodlužováním smlouvy. Bohužel pronájem kanceláře byl bez předchozího upozornění k 30.11.2017 ukončen.

Výroční zpráva je pro přehlednost zpracována do jednotlivých kapitol, aby co nejvýstižněji prezentovala úsilí členů ČSODN a spolupracovníků při naplňování společných představ o komplexní a profesionální (i když na dobrovolnické bázi) pomoci poškozeným a pozůstalým po obětech dopravních nehod.

Zároveň bychom velmi rádi poděkovali všem, kteří se podíleli v uplynulém roce na spolupráci s klienty a na vytváření podmínek pro zkvalitňování činnosti ČSODN. Dále také těm, kteří svou aktivitou především v bezpečnostně-preventivních projektech přispěli našim záměrům podílet se na snížení počtu mrtvých a těžce zraněných na našich silnicích.

Členové ČSODN mají velkou radost, že po dvou letech propadu (počty mrtvých totiž proti roku 2013 stouply v roce 2014 o 60 osob a v roce 2015 o dalších 40) klesly předloni na 545 osob a loni na historické minimum (502 osob). Díky započetí řady projektů v loňskem roce a celé řady bezpečnostních akcí České dopravní policie tento trend i nadále v letošním roce pokračuje.

 

 

II. Oblast práce s klienty

 

 • Od vzniku sdružení do konce roku 2017, se na nás obrátilo přes 500 spoluobčanů, kterým bylo poskytnuto požadované poradenství. Jednalo se zejména o právní konzultace a psychosociální poradenství. Klienti využívali námi nabízených služeb a přibližně v 70 % také dalších služeb našich spolupracovníků a odborných garantů (zejména advokátů specializujících se na problematiku náhrady škody a v některých případech psychologů). S řadou z nich je udržován dlouhodobý kontakt. Režim práce s informacemi o klientech a jejich uložení vychází ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, proti případnému zneužití.

 

 

 

 • Také po celý rok 2017 pokračovala spolupráce s naším právním odborným garantem s JUDr. Biňovcem. Zůstala také možnost zprostředkovat kontakt s dalšími právníky. Jako přínosnou hodnotíme také spolupráci s dopravním psychologem a soudním znalcem PhDr. Martinem Kořánem, CSc. (konzultační výpomoc a metodické vedení, spolupráce na publicistických pořadech pro veřejnost, vztahujících se k tematice dopravní nehodovosti). Významná je též spolupráce s PhDr. Annou Arnoldovou - odbornou garantkou za oblast sociálního zabezpečení (každoroční proškolení o změnách zákonů ze sociální oblasti, konzultace při práci s klienty, aktualizace materiálu ABC poškozeným po DN, který slouží jako přehled základních informaci. Pokračuje spolupráce s Nadací Karla Janečka.
 • Z pořádaných akcí se dne 12 -14. 5. 2017 uskutečnilo pravidelné jarní relaxační setkání s klienty a spolupracovníky v počtu 20 účastníků. Relaxační pobyt byl zajištěn v Parkhotel v Českém Šternberku. V pátek se uskutečnila Valná hromada ČSODN a druhý den následovaly besedy s našimi klienty a odbornými garanty (viz fota na web. stránkách www.csodn.cz). V odpoledních hodinách se zájemci zúčastnili návštěvy a prohlídky hradu Šternberk. V neděli v dopoledních hodinách proběhla relaxační skupina a po obědě se všichni vydali na krátkou vycházku po okolí..

 

 •  

Dne 19. 11. 2017 se konaly při příležitosti Světového dne obětí DN vzpomínková akce pietního a preventivního charakteru. Program byl připraven ve spolupráci s Psychosociálním intervenčním týmem (dále jen PIT). Řetězec akcí pokračoval ekumenickou bohoslužbou v Kapli Smíření na odpočívadle D5 u Šlovic v blízkosti Plzně,

Pietní akce ČSODN u Památníku obětí DN na pražském Chodově a setkání klientů s členy ČSODN v salonku restaurace Červená cibule na Kačerově v Praze 4 se zúčastnilo cca 40 osob. Akce byly propojeny vzpomínkou na oběti DN a prezentovány byly v médiích. Fotografie jsou umístěny v galerii našich webových stránkách (www.csodn.cz). Akce se zúčastnili zástupci Policie, BESIPu , Poslanecké sněmovny a dalších spolupracovníků.

Díky ochotě klientky paní Šemberové, která vede keramickou dílnu v Domě dětí a mládeže a zájmu dalších klientů, se na jaře a na podzim uskutečnilo opakované tvůrčí setkání právě v této dílně. Zúčastnili se dospělí i děti a vznikly krásné vánoční ozdoby. Akce se setkala s velkým ohlasem a bylo domluveno pokračování i v roce 2018.

Dne 8 12. 2017 předali zástupci Ferrari Owner’s Club v novém showroomu firmy Scuderia v Dejvicích finanční dary, pěti vybraným rodinám – osmi pozůstalým dětem, klientům ČSODN, v celkové výši 200 000 Kč Fotografie z akce jsou umístěny v galerii webu

ČSODN

 1. průběhu roku vždy na jaře a podzim pořádá ČSODN pro členy a klienty pravidelné Dni v keramické dílně, které se setkávají s velice dobrou odezvou. .

 

Finančně podporujeme pravidelně dvakrát do roka z našich prostředků rodinu naší klientky v její nelehké ,dlouhodobě trvající psychosociální situaci.

 

III. Oblast spolupráce s mezinárodními, státními, neziskovými a firemními organizacemi

 

Od vzniku ČSODN intenzivně rozvíjíme spolupráci s různými organizacemi na státní, neziskové i firemní úrovni pro účely vzájemné informovanosti a především v oblasti možností a forem pomoci občanům zasaženým dopravní nehodou a také v prevenci dopravní nehodovosti.

 

 

Mezinárodní organizace

 

Na základě připojení ČSODN k Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu jsme pokračovali v plnění jednotlivých úkolů. V návaznosti na výstupy Mezinárodní konference o bezpečnosti v dopravě pořádané v říjnu 2010 Motocyklové asociace ČR
a ČSODN byla vytvořena výzva směřující k založení volné asociace neziskových organizací zaměřených na bezpečnost v dopravě. Tato aktivita vyústila v zakládající schůzku „DOBEZ“ (www.dobez.cz) uskutečněnou v červnu 2012, které se zúčastnilo
8 zástupců neziskových organizací (např. spolupořadatel Sdružení řidičů, Pražské matky
a český zástupce Evropské charty bezpečnosti silničního provozu - Národní korespondent Libros Ostrava). V roce 2013- 2017 jsme se snažili více prohloubit spolupráci a rozvíjet myšlenky DOBEZ. Bohužel i přes velké úsilí zástupců zakládajících organizací (ČSODN, Motocyklové asociace ČR a Svazu řidičů) se nedařilo tuto činnost dále rozvíjet

Dále jsme v kontaktu na bázi e-komunikace s evropskou organizací FEVR se sídlem v Ženevě, která sdružuje podobně zaměřené organizace jako ČSODN. Ve spolupráci s evropskými organizacemi v oblasti dopravních nehod a řešení jejích následků chceme i nadále pokračovat.

V rámci tohoto záměru jsme byli oslovení mezinárodní organizací FEVR o zapojení se do mezinárodního průzkumu(Můj život po nehodě), s možností vyplnění jednoduchého anonymního dotazníku (do češtiny přeloženého), který po zpracování organizací, vytvořil, zmapoval a tím i pomohl k pochopení nejen ústředních orgánů, jaké široké dopady mají těžké DN na jednotlivce i celé rodiny. ČSODN se stalo iniciátorem tohoto projektu a po jeho ukončení jsme obdrželi od FEVRu poděkování. ČSODN oslovilo pro podporu projektu celou řadu spolupracujících organizací (Centrum dopravního výzkumu, Bílý kruh bezpečí, Nadační fond Kolečko).

 

Státní organizace

 

 • Pokračuje spolupráce s Probační a mediační službou ČR především v oblasti vzájemné informovanosti o možnostech a službách pro spoluobčany zasažené DN.
 • Jak již bylo zmíněno, po celý rok jsme se snažili kontaktovat příslušná místa
  (Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)
  za účelem zajištění dostatku finančních prostředků pro naši další činnost v roce 2015.
  Bohužel s minimální ozvěnou..
 • Na základě kontaktů s vedoucími oddělení BESIP při MD ČR se zástupci ČSODN zúčastňovali schůzek, na kterých byly řešeny další postupy spolupráce, především v oblasti prevence a snižování počtu těžkých DN s následky trvalého poškození zdraví nebo smrti účastníků. Spolupráce byla zahájena při přípravách akcí v rámci Světového dne obětí DN. Pro rok 2018 připravujeme i nadále obnovení projektu elektronického pamětníku obětí DN.
 •  

Nestátní neziskové organizace

 

 • Spolupráce probíhá s Asociací občanských poraden (AOP) na bázi vzájemné výměny informací.
 • Spolupráce s Psychosociálním intervenčním týmem pokračovala i v roce 2017 a spočívala zejména ve výměně informací, kontaktů a týmové mezioborové spolupráci (např. na akcích pořádaných ke Světovému dni obětí DN.
 • ČSODN se připojila svou účastí v roli supervizora projektu Nadace Kolečko Dožij se dvaceti, jehož se zúčastnili studenti středních škol vybraných v městech Ústeckého a Středočeského kraje. Cílem projektu bylo, aby se mladí lidé zamysleli nad svým chováním v dopravě, uměli předcházet krizovým a rizikovým situacím a v případě DN se správně zachovat. Výsledky projektu budou známi v průběhu roku 2017.
 • V průběhu roku pokračovala spolupráce s nadací Ferrari Owner´s Club for Children. Spolupráce se osvědčila a vyústila dne 8. 12. 2017 ve slavnostní odpoledne, kdy představitelé nadace FOC za účasti zástupců ČSODN předali pětiř rodinám s osmi pozůstalými dětmi, jejichž rodiče zahynuli při DN, celkovou částku 200 000 Kč a drobné dary pro děti (hračky apod.)).
 • Pokračuje i dlouhodobá smlouva o spolupráci zaměřena především na finanční pomoc našim klientům s Nadací Karla Janečka.
 • Dále jsme spolupracovali v rámci akcí různého zaměření s dalšími nestátními organizacemi: SOS Centrum Diakonie Církve Českobratrské evangelické, OS Rafae, OS Dlouhá cesta, Plzeňská zastávka, Motocyklovou asociací ČR a dalšími.

 

 

 

 

 

 

Firemní subjekty

 

 • Díky nezištné pomoci firmy PERFECT OUTDOOR pana Hudečka jsou postupně od roku 2011 rozšiřovány a zkvalitňovány naše webové stránky, včetně doplnění obrazové galerie a možnosti stahování našich informačních letáčků přímo z webu, včetně možnosti umístění anglického překladu našeho úvodu a letáků do zvláštní, k tomu účelu vytvořené sekce. Návštěvnost se pohybuje v průměru kolem 60 návštěv denně (www.csodn.cz)..

 

 

IV. Oblast prevence dopravní nehodovosti

 

V průběhu roku jsme se stali iniciátory, organizátory, případně účastníky řady osvětových akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy i na zlepšování životních podmínek lidí zasažených DN, při kterých jsme spolupracovali s mnoha odborníky.

Oblast prevence v našem pojetí zahrnuje nejen složku preventivní (co dělat a jak se chovat, aby k dopravní nehodě vůbec nedošlo), ale také intervenční, tj. co dělat, kam se obrátit, když k dopravní nehodě již dojde. Tato činnost je řešena formou informačních letáčků, materiálů, článků v tisku, účastí v různých médiích, intenzivní spoluprací s dalšími organizacemi při osvětě veřejnosti a v neposlední řadě informacemi na našich webových stránkách.

 

 

 

V. Oblast vnitřní organizace a rozvoj činnosti

 

 

 

 

 • Z důvodu nedostatku mzdových finančních prostředků pokračuje činnost poradenské kanceláře na bázi dobrovolnické činnosti a dobrovolnických smluv. Finanční prostředky organizace získává především z drobných sponzorských darů.nebo za zpracování odborných materiálů např. pro MD ČR (BESIP).
 • Funkci vedoucí poradenské kanceláře zastává Mgr. Michaela Blatná, garant pro oblast psychologické pomoci. Právní poradenství poskytuje i nadále člen ČSODN JUDr. Josef Biňovec..
 • Důležitým, již zmíněným, momentem pro činnost ČSODN byla díky přispění vedení MD ČR možnost dlouhodobého využívání prostor MD za výhodných ekonomických podmínek až do listopadu 2017, kdy bez předběžného upozornění nám z důvodů právních (dle písemného vyjádření právníků z MD ČR) byl ukončen pronájem kanceláře.
 • V průběhu roku byly zakoupeny tematicky zaměřené publikace pro účely našeho vzdělávání, případně vzdělávání našich spolupracovníků a pro informaci klientům (viz naše webové stránky), včetně námi vydané publikace.
 • V průběhu roku byly zasílány vybraným státním i nestátním organizacím návrhy na spolupráci a pomoc při rozvoji ČSODN.

Na základě stanovené koncepce jsme dokončili úpravy metodického materiálu Návrh komplexního systému péče o oběti DN v ČR, především přílohy ABC poškozených
a pozůstalých po obětech DN
, které pravidelně aktualizujeme. Na konci roku byl materiál za pomoci Besipu kompletně graficky i strukturálně přepracován a byly do něj implementovány změny vyplývající z nového Občanského zákoníku. Je přislíbeno dodat OS 500 ks výtisků.

 • V rámci mediální činnosti vystupovali jednotliví zástupci ČSODN a naši odborní garanti při různých příležitostech v rozhlase i televizi (zejména ve zpravodajství České televize
  a různých jejich relacích atd. O činnosti ČSODN informoval také tisk, např. Mladá Fronta Dnes a další regionální deníky.
 • Pětičlenný výbor organizace se scházel pravidelně každé prvé pondělí v měsíci v kancelář(poradně) na MD ČR. Vzhledem k ukončení pronájmu kanceláře na MD ČR
 • Trvale udržujeme a zkvalitňujeme prostor kolem Památníku obětí DN na Chodově (doplnění okrasných keřů a rostlin, nákup, úprava i montáž řetězů u vstupu do prostoru Památníku, pravidelný úklid a sekání trávy v prostoru Památníku i dlouhodobá snaha o jeho světlení atd.). Dne 13.3. 2017 byla po dlouhodobé snaze podepsána nová smlouva s MHMP (bez finančních nároků) na desetiletou výpůjčku pozemku pod Památníkem obětí DN na Chodově.
 • Jsou distribuovány přepracované a aktualizované vizitky a dva druhy informačních

letáčků (leporela), přes naše webové stránky.

V Praze dne 3.5.2018

 

.

 

 

 

 

 


Napište nám - rychlý kontaktpartner partner partner partner partner partner partner partner partner partner